خواهر زاده علی خامنه ای:نامه سـرگشـاده به ايـران : ايرانی که به وجودش ايمان و به سربلنديش اميد دارم

خواهر زاده علی خامنه ای:نامه سـرگشـاده به ايـران : ايرانی که به وجودش ايمان و به سربلنديش اميد دارم

هفتم ديماه1390

دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)
دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)

نامه سـرگشـاده به ايـران

ايرانی که به وجودش ايمان و به سربلنديش اميد دارم

 

ايـران من

به تـو هنـگامی نامه می نويسـم که بسـيار ديـگرانی ايـرانيّـتِ خـود را تـنها در اجـرای آداب و رسـوم می بـينند . به گذشـته تو می بالنـد امــا امروزت را رهـا کرده انـد و برای فردايـت ، تلاشی مفيد انجــام نمـی دهنـد !ا

 

نـامه ام را بخوان و بِدان که همچون برخی، من هرگز اميـدی به دشـمنان اشغالگرت نداشـته و ندارم . برايشان نامه ننوشتـه و نـخواهم نوشــت . دشمنانت آگاهانه و به عمد، مردمانت را به خواری ، آواره گی و فساد کشـيده اند . طبيعـت زيبـايت را نابـود و ويـران کرده اند و … اين همه را تو خود بهتر می دانی !ا

 

بـرای تـو ای زادگـاهم نـاله های مـادران و پـدران فرزند از دسـت داده و آنانی که هنوز عزيزی را در زندان دارند را نـيز همراه اين نامه می فرسـتم . بـشنــو ، گريه های شـبانه آنانی که به نـاحق ، عزيزی و يـا فرزندی را از دسـت داده اند . بـشنو ، شـکواييه اسیران سـياهچالهای ديروز و امـروز جلادان خود و مـردمانت را !ا

 

ايران من

سـی و سه سال اسـت که جمعی متوهـم و باورمـند به اعتقاداتی بدوی و جاهلی، در پهنه زيبای تـو استـبـدادی را به نام نـاموزون « جمهوری اسـلامی » بنا نموده انـد . ما در ابتدا به اين جماعت اعتماد نموديم و يارشـان بوديـم . بسـياری از ما آنها را خواسته و يا ناخواسته به کرسی قدرت نشـاندیم . اما پس از وقوف به اشـتباه ، از دشـمنانت دوری نموديم و در برابرشـان جبهه مقاومت و مبارزه برافراشـتيم . مقاومت و مبارزه ما به معنای پوزش از تو و از مردمـانت بود و هست .  بزرگواريت را قـسم که هرگز قـدمی به عقب نخواهيم گذاشـت و آزمـوده را نـخواهيم آزمـود !ا

 

سـردمداران متوهم جمهوری اسـلامی ، از خمينی تا خامنـه ای ، فـرهنگ و مـذهبی را باور دارند که در آن نه آبادانی و سربلندی توسـت و نه رفاه و آسـايش مـردمانت . خودخواهانه و لذت پرستانه  به انتظار بهشتی موهوم هستند ، امـا جهنمی واقعی را بر مردمانـت تحمیل نموده و جان و مال آنها را به يـغما می برند . باشد همانگونه که با وعده های پوچ و واهی ، نه ازکربلايی گذرکرده و نه بيت المقدسی فتح نمودند ، در پشت درهای بهشـت خیالیشان نيز بـمانـند !ا

 

در برابر اين جماعت ، ای ايـران من ، می دانم که در انتظاری که نيروهايمان را چه در زبان ، چه در قلم و چه در بازو منسـجم کنيم و هر چه زودتر وقبل از آنکه دامنت را دوباره آتش جنگی بگيرد و يا قطعه قطعه ات کنند ، تو را از چنگال اين غارتگران برهانيــم .ا

 

در اين مـاه و در اين زمستان سرد ، بـياييم و کنشـگرايانه و در عمل  به ياد آنهايی باشـيم که در زيـر شکنجه و تا پای چوبه های دار در برابر دشـمنان ايران و ايرانی ايسـتادند . به ياد آنهايی باشـيم که هنـوز هم در زنـدانهای قرون وسـطايی اين رژيم بی گناه و يا به خاطر ابراز عقيده ای و يا داشـتن مذهبی دگر گرفتـارند . زندانيان سـياسی و عقيدتی و ديـگر زندانيانی که به ناحق و در دادگاههای ظالمانه جمهوری اسـلامی محکوم شـده اند . بـسياری از جرمهای عمـومی و جنـايی در رژيم جمـهوری اسـلامی قابل پيشـگيری بـوده و دليـل آنها را در شرايط نامـساعد اجتماعی بايد جسـت . برخلاف نظر آخوندهای حـاکم بر ايران ، تنها راه به حداقل رسـاندن جرمـهای اجتماعی ، پاييـن آوردن نياز و انـگيزه آنهاسـت و نه اعـدام و نه زنـدان !ا

 

ايـران من ، قلبهای يکايک ما ايرانی تباران ، هر کجای عالم که باشيــم برای تو می تپد ، اميد که زبان و بازوانمان نيز در خدمت تــو باشـند !ا

 

هفتم ديماه 1390

محمود مرادخانی

کانون کنشگرایان ایران

آموزه های مفيد – Amuzehhaye Mofid

Secular Demokrat Party حزب سکولار دمکرات

Azadegan Norway

kaver

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *