اﺻﻼﻥ ﺣﺴﻨﻠﻮ،تهیه و تنظیم برنامه تلوزیونی براندازان ،گرافیست ،واحد تبلیغات,،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی(ﻧﺮﻭﮊ)

اﺻﻼﻥ ﺣﺴﻨﻠﻮ،تهیه و تنظیم برنامه تلوزیونی براندازان ،گرافیست ،واحد تبلیغات,،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی(ﻧﺮﻭﮊ)

اﺻﻼﻥ ﺣﺴﻨﻠﻮ(،تهیه و تنظیم برنامه تلوزیونی باراندازان ،گرافیست ،واحد تبلیغاتﻧﺮﻭﮊ)