ایمان نبی( نروژ )

ایمان نبی( نروژ )

ایمان نبی( نروژ ) عضو کمیته تبلیغات، مسئول برنامه رادیویی برندازان