محمد  سالار نکو فر, عضو کمیته تبلیغات(بلژیک )

محمد سالار نکو فر, عضو کمیته تبلیغات(بلژیک )

محمد سالار نکو فر گرافیست,عضو کمیته تبلیغات (بلژیک )