ندا سلطانفر،مسول زنان در نروژ و توییتر براندازان(نروژ)

ندا سلطانفر،مسول زنان در نروژ و توییتر براندازان(نروژ)