برنامه رادیویی

براندازان : مردم همواره بيدارند و از حکومت اسلامی بيزارند

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان . تهیه و تنظیم : ایمان نبی Producer : Iman Nabi Produce by : Iman Nabi www.koneshgarayan.org       www.Azadegannorway.com        www.barandazan.org

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش قسمت دوم

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش قسمت دوم

براندازان – اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش .قسمت دوم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان . تهیه و تنظیم : م.ر منصوری                لینک یوتیوب:                 […]

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش- قسمت اول

براندازان – اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش .قسمت اول برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان . تهیه و تنظیم : م.ر منصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com              www.barandazan.org               […]

براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت دوم

براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت دوم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ و ایمان نبی . تنظیم : م.ر منصوری لینک یوتیوب:   https://youtu.be/1C0fc5ME9Go www.koneshgarayan.org           www.Azadegannorway.com      www.barandazan.org  

براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت اول

براندازان – چرا اعدام نه ؟ قسمت اول برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ و ایمان نبی . تنظیم : م.ر منصوری https://youtu.be/1DFKNkoIh6U www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org

براندازان پادزهرهای لازم در برابر انفعال و بی تفاوتی- قسمت دوم

براندازان – پادزهرهای لازم در برابر انفعال و بی تفاوتی -قسمت دوم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و وحید حیدری نصرآبادی . تهیه و تنظیم : م.ر منصوری           https://youtu.be/jxoy9rKvsKw www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org

براندازان پادزهرهای لازم در برابر انفعال و بی تفاوتی – قسمت اول

براندازان – پادزهرهای لازم در برابر انفعال و بی تفاوتی – قسمت اول برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و وحید حیدری نصرآبادی . تهیه و تنظیم : م.ر منصوری               https://youtu.be/w-SGjpkSGr4 www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org

سخنرانی دکتر محمود مرادخانی در مورد چشم انداز اپوزيسيون و ايران

سخنرانی دکتر محمود مرادخانی در مورد چشم انداز اپوزيسيون و ايران در کنگره سکولار دموکراتهای ايران ـ هامبورگ 21 شهريور 1395 تهیه وتنظیم: وحید ناصرابادی , م.رمنصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org    

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 3- قسمت ششم

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 3- قسمت ششم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , وحید حیدری نصرآبادی , فرشته شریفیان.  تنظیم : م.ر منصوری https://youtu.be/aBikcXMaCfM www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org  

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 3- قسمت پنجم

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , وحید حیدری نصرآبادی , فرشته شریفیان. تهیه و تنظیم : م.ر منصوری https://www.youtube.com/channel/UCmLwRupzhDL-e5c-TtJ1WoA www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org سايت کنگرهء سکولار دموکرات های ايران : http://isdmovement.com/Congress.htm