ماه: می 2014

مصالحه نوکران رژیم برای به دست آوردن سلاح اتمی‌

مصالحه نوکران رژیم برای به دست آوردن سلاح اتمی‌

در این چند روز اخیر داغترین خبر در اخبار دنیا مربوط شده است به این مساله: برنامه اتمی رژیم تهران. از چندی پیش قبل از آخرین گزارش رئیس آژانس بین المللی اتمی در مورد ایران اسرائیل و امریکا مدام راجب به حمله به تاسیسات اتمیایران سخن به میان میآوردند و در جامعه بین الملل مدام […]