ماه: اکتبر 2016

من نیز حامی‌ لگام هستم

پشتیبانی از کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) در ایران مردم بزرگوار ایران! ترویج و نهادینه کردن خشونت، مردم هر جامعه را از حرکت در مسیر بایسته ی خویش باز می دارد، راه بر آرامش روانی مردم می بندد و هرگونه فرصت اصلاح و بهسازی را از دسترس آنان دور می دارد. جامعه ای […]

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش قسمت دوم

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش قسمت دوم

براندازان – اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش .قسمت دوم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان . تهیه و تنظیم : م.ر منصوری                لینک یوتیوب:                 […]

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش- قسمت اول

براندازان – اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش .قسمت اول برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان . تهیه و تنظیم : م.ر منصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com              www.barandazan.org               […]

براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت دوم

براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت دوم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ و ایمان نبی . تنظیم : م.ر منصوری لینک یوتیوب:   https://youtu.be/1C0fc5ME9Go www.koneshgarayan.org           www.Azadegannorway.com      www.barandazan.org  

براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت اول

براندازان – چرا اعدام نه ؟ قسمت اول برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ و ایمان نبی . تنظیم : م.ر منصوری https://youtu.be/1DFKNkoIh6U www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org