ماه: ژانویه 2017

سعید شیرزاد کیست و جرم او چیست ؟ ( Saeed Shirzad )

 هدف ما نداشن زندانی سياسی است. حمايت ما از زندانيان سياسی و عقيدتی وظيفه ای ملی ـ ميهنی است که ما در گروه براندازان به آن باور داريم و به آن عمل می کنيم. ما می دانيم که رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی با زمانی که در حيات باشد ، به سرکوب مردم ، به زندان […]

علی شریعتی کیست و جرم او چیست ؟ ( Ali Shariati )

 هدف ما نداشن زندانی سياسی است. حمايت ما از زندانيان سياسی و عقيدتی وظيفه ای ملی ـ ميهنی است که ما در گروه براندازان به آن باور داريم و به آن عمل می کنيم. ما می دانيم که رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی با زمانی که در حيات باشد ، به سرکوب مردم ، به زندان […]

انزجارنامه ملی

 انزجارنامه ملی,   هم ميهن : درطی سی‌ و هشت سال گذشته سردمداران رژيم اسلامی حاکم از هيچ ظلم و ستمی بر حق ايران و ايرانی دريغ نکرده اند . زمان آن فرا رسيده است که آشکارا ، همه با هم و يک صدا ، انزجار خود را از کرده های اين رژيم اعلام کنيم و […]