ماه: مارس 2019

نوروزمان را نوروز کنيم

نوروزمان را نوروز کنيم

نوروزمان را نوروز کنيم با برگان بگویید، امن از شبان مجویید مسلخ به جاست تا هست آئینِ سر براهی هم ميهنان در هر کجا که هستيد ، چه در داخل ميهن و چه درغربت ، شاهديد که ميهنمان ايران در چنگال مشتی جانی ، خبيث و بيگانه از مردم گرفتار است. نه سلامتی بر جامعه […]