برنامه میراث ایران

برنامه میراث ایران

تاریخ21/11/2014

موضوع برنامه:
پیمان ملی بین رستم های اپوزیسیون ایران

میهمانان این برنامه:

جناب هوشنگ رادخو،جناب عباس خرسندی ،جناب دکتر بهرام ابار،جناب ارش مهدوی ،جناب محمد زمانی ،وبانو فرحناز عمادی با اجرای جناب افشین عبدالهی