فريب بزرگ : فاجعه سينما رکس آبادان با حضور دکتر محمود مراد خانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

فريب بزرگ : فاجعه سينما رکس آبادان با حضور دکتر محمود مراد خانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

برنامه راديويی براندازان در مورد کتاب فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی

کاری مشترک از گروه براندازان (کانون کنشگرايان ايران ، حزب سکولار دموکرات ، آزادگان نروژ) – پخش راديويی در روز دوم بهمن ماه1393   

rex rex2

جهت آگاهی‌ بیشتر به سایت های:

فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی نوشته ای از مجيد احمديان ؛ با پيشگفتاری از دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

http://www.cinemarexabadan.com/index.htm

کانون کنشگرایان ایران

حزب سکولاردمکرات ایران

آزادگان نروژ

آموزه های مفيد – Amuzehhaye Mofid

مراجعه فرمائید

با مهر

کورش پاسیار

براندازان (کانون کنشگرایان ایران، حزب سکولار دموکرات ایران و آزادگان نروژ)

kaver