مصالحه نوکران رژیم برای به دست آوردن سلاح اتمی‌

مصالحه نوکران رژیم برای به دست آوردن سلاح اتمی‌

کورش پاسیار (سویس)آدمین سایت کانون, تهیه کننده اخبار سایت, عضو کمیته تبلیغات و مسئول کمیته آموزه‌های مفیدKurosh Pasyar(Schweiz), zuständig für die Kanoun-Internetseite, Nachrichten, Public Relationship und dienlichen Lehren
کورش پاسیار (سویس)آدمین سایت کانون, تهیه کننده اخبار سایت, عضو کمیته تبلیغات و مسئول کمیته آموزه‌های مفیدKurosh Pasyar(Schweiz), zuständig für die Kanoun-Internetseite, Nachrichten, Public Relationship und dienlichen Lehren

در این چند روز اخیر داغترین خبر در اخبار دنیا مربوط شده است به این مساله: برنامه اتمی رژیم تهران.

از چندی پیش قبل از آخرین گزارش رئیس آژانس بین المللی اتمی در مورد ایران اسرائیل و امریکا مدام راجب به حمله به تاسیسات اتمیایران سخن به میان میآوردند و در جامعه بین الملل مدام نگرانیهای اتحادیه اروپا و امریکا و اسرائیل و کشورهای عرب همسایه ایران در این جهت نمایان میشد، باید دید چرا و از کجا این مسائل سر چشمه میگیرد؟

انرژی اتمیبه عنوان یک انرژی قوی و پایدار ولیدر عین حال مضر به دلیل زبالههای اتمیوهمچنین استفاده نظامی از آن در جهان مورد استفاده قرار میگیرد.از سالها پیش در زمان آخرین شاه پهلوی ایران شروع به ساخت نیرو گاههای اتمیخود کرد که با بوجود آمدن انقلاب ۵۷ این عملیاتها که با شرکتهای خارجیبرای آن قرار داد منعقد شده بود به حالت تعطیل در آمد و در زمان جنگ نیز به دلیل جنگ بین ایران و عراق و نبودن امنیت در ایران این مهم دست یافتنی نشد .بعد از اتمام جنگ واز بین رفتن خمینی ملعون در زمان ریاست جمهوری رفسنجانیاین عملیاتها با قرار داد با شرکتهای روسی، به صورت مسکوت شروع به کار کرد.

در این سالها بسیاری از کشورها منابع انرژی برق خود و منابع داروئ خود را از این انرژی تامین کردند ولیایران به دلیل نا کار آمدی دولت مردان و رهبران ملعون و عقب مانده سیاسی خود که اقتصاد و انرژی را بر روی نفت و گاز استوار کردند نتوانستند از این انرژی استفاده کنند،در طیّ این سالها روسیه هر سال مبلغ هنگفتی از ایران برای راه اندازی نیروگاه بوشهر دریافت کردتا آن را تکمیل کند ولیجز چپاول کاری نکرد تا اینکه در سال گذشته بعد از دو دهه آنجا را راه اندازی کردند.

در زمان ریاست جمهوری خاتمی این مساله به صورت سر بسته در رسانهها بازگو شد و ایران با امضا کردن معاهده منع سلاحهای اتمیرسما وارد سازمان بین المللی انرژی اتمیشد،در آن زمان با فشارهای غرب کار غنی سازی اورانیوم در ایران به حالت تعلیق در آمد.با روی کار آمدن احمدی نژاد جنایت کار این مساله جنبه رسانهای گرفت و و ایشان با شعار انرژی هستهای حق مسلم ماست با قدرت و منابع مالی زیاد به پیشبرد هدف خود که همانا دستیابی به بمب اتم بود و نه به صلاح مردم ادامه داد که حاصل آن چندین تحریم بر علیه ایران از جامعه جهانیبود که باعث شد روز به روز اقتصاد را ضعیف تر و مردم را فقیر تر نماید.در واقع ایشان برای پیش بردن هدف خود باعث شد کمر اقتصاد ایران بشکند و جامعه آسیبهای فراوانیببیند.در این مدت ایشان با هزینههای گزاف مالی با در اختیار داشتن دانشمندانی از روسیه و کره شمالی ،پاکستان و تکنولوژیهای از کار افتاده از چین و روسیه سعیبر راه اندازی سانتریفیوژها در نطنز و فردو و همچنین در تهران کردو تا حدودی هم موفق به غنی سازی شد و توانست کیک زرد را تهیه کند.در این زمان نیز غرب بیکار ننشست و در هر زمینه مدارکی دال بر نظامی بودن فعالیتهای ایران جمع آوری کرد و در هر مرحله دست به تحریم علیه ایران در سازمان ملل زد،ولیدولت مردان احمق ایران به جای شفاف سازی از عملیاتهای خود این کار را ادامه دادند تا اینکه با عوض شدن رئیس سازمان بین المللی اتمیو گزارش جدید که در آن به پیدا کردن مخازنی فولادی و همچنین دستیابی ایران به چاشنیهای تولید برق فشار قوی برای موشکها با قابلیت حمل کلاهک هستهای و پیدا کردن نقشه هایی جهت ساخت موشک اشاره گردید ،جهان به این مساله واقف شد که ایران میخواهد از این تسهیلات برای مسائل نظامی استفاده کند.دولت خدمتگزار که این روزها بیشتر باید آنرا خونریز و غارتگر دانست بارها اعلام کرد که این تحریم ها هیچ آثاری بر ایران نداشته و باعث پیشرفت شده است، بله باعث پیشرفت دزدان و غارتگران و پیشرفت فقر در جامعه گردیده است و در همین سفر آخر به نیویورک احمدی نژاد بعد از این همه ادعاهای توخالی خود نیز به فشار این تحریمها اشاره کرد و آن را ظلمی از جامعه بین الملل بر ایران دانست غافل از اینکه اینان خود بزرگترین ظلم بر ایرانیان هستند.

بعد از انتشار این گزارش جدید آژانس غرب نیز بیکار ننشست .در ابتدا سناتورهای امریکا لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را در مجلس نماینده گان مورد بررسی قرار داد و بعد به سنا برد و جمهوری خواهان ایالت متحده رئیس جمهور را به ضعف در مقابل ایران متهم نمودند ،اسرائیل شروع به تهدید ایران کرد ،بریتانیا نیز برای همکاری با امریکا ناوهای خود را در اقیانوس هند برای حمله احتمالیآمریکا به ایران در سال جدید میلادی در اختیار امریکا قرار داد و اعلام کرد که نمیتواند به این مساله بیاهمیت باشد .فرانسه نیز این مساله را محکوم نمود و آن را خطری برای جامعه جهانیتوصیف کرد و اعلام حمایت از اسرائیل نمود.اسرائیل نیز که مدتها این مساله را به اروپا و امریکا محول کرده بود ،در دولت خود مشغول رأی زنیدر برخورد با ایران شده است،در این میان دو یار دیرینه حکومت جهل و فساد یعنی روسیه و چین حمله به ایران را کمک به بیثباتی در منطقه اعلام نمودند ،ناتو نیز اعلام داشت که طرحی برای حمله به ایران در سر ندارد ولیهمه این کشورها اعلام داشتند که در برابر هر گونه خطر احتمالیاز اسرائیل حمایت مینمایند.در این میان سران ارتش و سپاه و همچنین حسن نصر اله ملعون نیز با سخنانی قلدر آمیز به امریکا و غرب پاسخ دادند،احمدی نژاد و آن رهبر احمق هم گفتند می خواهند اسنادی را به جامعه جهانیتحویل دهند که چنین است و چنان….
آنچه بر همگان پوشیده نیست این است که هیچ کشوری در جهان مخالف مسائل اتمیرژیم ایران تا زمانیکه جنبه نظامی نداشته باشد نیست، ولیدر این میان قدرتهای بزرگ دنیا و اسرائیل که این حکومت فاسد را جز به خون ریزی و جنایت نمیشناسند دست به اقداماتی می زند که تماما بر فشار رژیم کمک کند ،غافل از اینکه این فشارها فقط بر اقتصاد مردم ایران ضربه می زند و رژیم هیچ گونه آسیبی نمیبیند شاید هم اینان همین را می خواهند که مردم به حرکتی دست بزنند،در یکیاز مصاحبهها یک دولت مرد اسرائیلی این مساله را عنوان نمود و گفت مردم ایران هستند که به دلیل این فشارها ضربه می بینند نه رژیم تهران.

چرا غرب باید این فشار هارا فقط به ایران و کره شمالی وارد سازد؟زیرا در این ۳۳ سال فقط این رژیم به جهان در هر زمینهای دروغ تحویل داده است از ترور و حقوق بشر گرفته تا مسائل اتمی…بازرسان آژانس در هر موقع اعلام نموده اند که تاکنون نتوانستند از تسهیلات اتمیایران به طور کامل بازدید نمایند و همیشه گزارشات خود را با ابهام و شک اعلام نموده اندو رژیم تهران نیز هنوز پاسخ روشنی به این سوالات نداده است.در حال حاضر آنها میدانند که ایران برای تولید ۴ بمب اتمیدارای اورانیوم غنی شده است و هر روز با توجه به تولید موشکهای شهاب که میتواند کلاهک هستهای حمل کند شک آنها نیز بیشتر می شود. با وجود همه این فشارها رژیم تهران با هزینههای هنگفت این تسهیلات را جهت ساخت موشک از روسیه خریداری نموده است و باعث خشم جهان گردیده است، زیرا در همه حال از روز اول ریاست جمهوری احمدی نژاد ملعون و خمینی نادان صحبت از حمله به اسرائیل و آزاد سازی قدس زده اند و همه اهداف غرب در منطقه را در جهت رسیدن به دموکراسی و آزادی مردم را در کشورهای همسایه مورد تمسخر قرار دادند. در همه حال جامعه جهانیمی داند که رهبر بیکفایت و نادان جمهوری اسلامی که غیر از ترور و کشتار در کشورها و حمایت از گروههای تروریستی چون حماس و حزب اله کاری بلد نیست و انسانها رابه چشم موجوداتی بیارزش میبیند و یک فرد احمق افراطی دینی است و فقط با آن مغزهای منجمد و نادان اطراف خود میخواهد اسلام ناب ولایت فقیه را گسترش دهد.در همه حال این سر دمداران بیکفایت دفاع از دیکتاتوری و حکومتهای خون ریز دنیا از قذافی و بشار اسد گرفته تا حکومت خودشان و دفاع از تروریست را سر لوحه سیاست خود در جهان قرار داده اند.در این دو سال جوانان وطن را به هر طریقی به زندان و کام مرگ فرستادند و همیشه حقیقت را مسکوت نگاه داشتند.

دنیا میداند که این رژیم بعد از دسترسیبه سلاح اتمیآن را به گروه های تروریستی منطقه ،حماس و حزب اله میدهد که تا کنون نیز به همّت و پول ایران به بقأ خود ادامه دادهاند و همواره در عملیاتهای خود از سلاحها و موشکهای ایرانیاستفاده نموده است. باداشتن چنین اسلحه خطر ناک اینان خاور میانه را برای یک جنگ تمام عیار اتمیآماده مینمایند تا بتوانند اسلام ناب ولایت فقیهی که در آن انسان کمترین ارزش را داراست گسترش دهند. از نظر حقوق بشر نیز که اینان نگذاشتند بازرس سازمان ملل از ایران بازدید نماید و جنایاتشان را فاش سازد و در همه ۳۳ سال فقط زندان و شکنجه را برای آزادیخواهان و اقلیتهای دینی در نظر گرفتند، با این تفاسیر دنیا چه گونه می تواند به این رژیم اعتماد نماید. در چنین وضعیتی جامعه جهانیو قدرتهای بزرگ باایران چه می کنند؟ یأ به صورت یک طرفه به جنگ با ایران می روند و یأ ایران را با تحریمهای جدید از نظر اقتصادی و یأ نفتیبیشتر منزوی مینمایند. در چنین حالتی این سران جمهوری ولایت فقیه با داشتن اقامت در کشور هایی همچون کانادا و یأ سوریه به آنجا می گریزند و مردم می مانند و مصیبتهای وارده،در حال حاضر هم آنچنان فرقیندارد،ایران را به ویرانهای تبدیل کرده اند که آزادی ساز مرگ را مینوازد و جوانان ایران به دلیل افسردگی و بیکاری روبه مواد مخدر وفساد میآورند.باید گفت شرم و ننگ بر این دیکتاتورها که اگر هم بخواهند دست آوردی برای این مملکت داشته باشند به دلیل پرونده سیاه ۳۳ ساله خود نتوانند کاری بکنند و مردم را به فلاکت بیشتری بیاندزاند.باید گفت مرگ بر این بیت رهبری ،مرگ بر این رهبر خون خوار و پلید که غیر از سیاهی و ننگ چیزی برای ایران نداشته است…

سخن آخر
آن چیز که پوشیده نیست این است که مردم ایران با داشتن چنین سردمداران احمق و نالایقی بازیچه قدرت شرق و غرب قرار گرفته اند و حکومت ظالم و خود کامه شان نیز که غیر از جنگ و ترور و خونریزی رده پائی از خود در دنیا به جا نگذاشته است، هر روز این مردم را به منجلابی جدید و خود ساخته وارد می نمایند،غرب با فشار تحریمها که شاید این بار بر روی بانک مرکزی و یأ نفت وگاز باشد میخواهد از رژیم تهران امتیازاتی بگیرد و معامله جدیدی با آنها به انجام برساند.در روی صحنه ایران را تحریم می نمایند و در پشت پرده اسلحهها وتجهیزات از کار افتاده خود را به بهایی گزاف به آنها بفروشند و نفت و گاز ما رابه بهایی کم از واسطهها که اغلب از چین و روسیه است خریداری نمایند. در این میان فقط مردم عادی جامعه ضرر می بینند و اینها تماما بازیهای غرب و شرق برای چپاول ایران و خاور میانه است برای دستیابی به ذخایر بزرگ نفتیخاور میانه و خامنهای ملعون واین دولت نیز به خوبیاین بهانهها را به آنها می دهند ،پس هوشیار و آگاه باشیم…

به امید هوشیاری و آزادی مردم ایران
پائیز۲۰۱۱ میلادی

با مهر

کورش پاسیار

atom iran