به مناسبت سالروز ورود اهريمن به ايران

به مناسبت سالروز ورود اهريمن به ايران

خمينی آتشی را روشن کرد که شعله های آن هنوز دامن مردمان ايران و جهان را می سوزاند. جرقه ابتدايی آن سينما رکس آبادان را سوزاند و سپس شعله های آن با استفاده از ناآگاهی مردم توانست به آتشی مهيب تبديل بشود. اگر همان زمان « فريب بزرگ » فاجعه سينما رکس شناسايی میشد ، امروز ناچار به سوختن در آتش خمينی گرايی نمی بوديم.
شناخت و آگاهی درست در مورد اين فاجعه ، درسی است برای امروز و فردا. رژيمی که از ابتدا با فريب و دروغ به قدرت رسيد ، امروز نيز تنها با فريب و دروغ در قدرت مانده است. در سالروز به عزا نشينی ايران و ايرانيان بياييم و هر کداممان در هر کجا که هستيم ، ضربه ای بر حکومت مکر و فساد ولايت فقيهی جمهوری اسلامی بزنيم.

rex rex2

با خواندن کتاب سينما رکس (http://www.cinemarexabadan.com) و رساندن آن به ديگر هم ميهنان در داخل کشور و با حضور پُر شمار خود در تجمعات اعتراضی در دهه زجر به خود و به جهانيان نشان بدهيم که جمهوری اسلامی ، « ايران » نيست و اراده و خواست بر براندازی اين نظام ضد ايرانی و ضد بشری با توسل به همت و نيروی خود را داريم.
زنده باد ايران ، زنده باد آزادی
گروه براندازان (کانون کنشگرايان ايران ، حزب سکولار دمکرات ، آزادگان نروژ)
دوازده بهمن1393

حزب سکولار دمکرات

کانون کنشگرايان ايران

آزادگان نروژ

kaver