براندازان: بيانيه به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

براندازان: بيانيه به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

English and French

روز جهانی کار و کارگر را به همه کارگران و زحمتکشان میهنمان ایران شاد باش میگوئیم و امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی به خاطر حق خواهی و طرح خواسته های صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور های جهان دستگیر، محکوم و زندانی نشود.

در پاسداشت مبارزات کارگری، 129 سال پیش در1886 میلادی، روز جهانی کارگر درارتباط با کشتار کارگران شهر شیکاگو برای اجرای هشت ساعت کار درروز، اول ماه مه بعنوان روز جهانی کارگر شناخته شده است. از آن تاریخ کارگران جهان این روز را گرامی داشته و اعتراض ها و خواسته های خود را طی مراسم خاصی اعلام میدارند. امسال مانند هرسال، این روزجهانی کار و کارگر مطابق با یازدهم اریبهشت ماه در حالی فرا می رسد که میلیون ها کارگر ایرانی و خانواده آنها در شرایط بسیار سخت معیشتی  بسر می برند. دستمزدهای ناچیز، تورم روزافزون، نداشتن سرپناه مناسب، صدمه و خسارات جبران ناپذیری بر کارگران وخانواده آنها بوجود آورده است. بطوریکه طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، نمیتوانند با شرایط کنونی حاکم بر جامعه کارگری و مردم درایران، شان و مقام انسانی خود وفرزندانشانرا حفظ کنند. هر روز در ایران ده ها اعتصاب بزرگ و کوچگ کارگری روی می دهد. اعتصاب هایی که نشانه ی ادامه وضع معیشتی وخامت بار خانواده های کارگری از یکسو و تلاش کارگران برای گرفتن ابتدایی ترین حقوق خود از کارفرمایان و دولت بیکفایت است. امروز بیشترین ظلم و ستم رژیم اسلامی متوجه قشرهای کارگر ، تولیدگر و زحمتکش جامعه ایران است. رژیم اسلامی با وجود این که یکی از امضا کنندگان قرارداد های بین المللی سازمان جهانی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما هیچ گاه حقوق اساسی وامور رفاهی کارگران را رعایت نکرده ونمی کند. وعده های مسئولین  امربرای رفع نارسائی ومشکل های کارگران هرگز جامه عمل نمیپوشد. خواسته ها واعتراض آنها مورد توجه مسئولین قرار نمیگیرد و به اشکلال گوناگون، وعده ها و انواع فشارها خاموش میگردد. همچنین در این رابطه فعالین اتحادیه ها و سران تشکل های کارگری دستگیر شده در زندان ها به سر می برند.

ما میدانیم که نتیجه فرهنگ فئودالی و استثمارگرایانه آخوندی و فساد، بی لیاقتی و ندانمکاری سردمداران رژیم اسلامی، موجب فقر عمومی، بیکاری و رکود اقتصادی شده است. قشر آخوندهای انحصارگرا، خودیها و خویشاوندان خود را بر کرسی های قدرت واقتصاد کشور نشانده و اموال ملی، محصول و دسترنج کار زحمتکشان را به مصارف قومی و عقیدتی خود میرساند. فرهنگ سودجویی و استثمار را ولایت فقیه وجمهوری اسلامی در میهنمان ایران ترویج و نهادینه کرده است . انسجام و تلاش در جهت مبارزه با فساد ناشی از رژیم آخوندی و براندازی حکومت اسلامی تبهکار، تنها راه برون رفت از وضعیت وخیم واسفبار کنونی اعم از سیاسی، اقتصادی واجتماعی و دستیابی به شکوفائی، پیشرفت و ترقی در جامعه ایرانی است. درراستای براندازی جمهوری اسلامی؛ خیزشی حق طلبانه برای آزادی احزاب، اتحادیه های کارگری وصنفی، آزادی رسانه ها وحذف جو خفقان، سرکوب و تبعیض لازم است. بدون تلاش همگان و جنبشی همبسته، احقاق حقوق بر حق همه اقشار تولیدگرو زحمتکش مقدورنخواهد بود. ما خواستار بهم پیوستن، اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان در تشکلهای سندیکایی بدون دخالت وخارج از حاکمیت و انسجام در اپوزیسیون برای براندازی رژیم هستیم . این انسجام برای گذار از جمهوری اسلامی وجهت ساختن ایرانی آزاد، آباد و سکولار دمکرات (حاکمیت مردم) در فردای آن لازم است.

جاویدان باد ایران و پاینده ملت ایران

1 May

حزب سکولار دمکرات ایران، کانون کنشگرایان ایران وآزادگان نروژ

http://www.barandazi.com ; http://www.koneshgarayan.org ; http://www.seculardemocrat.org ; http://www.azadegannorway.com ; http://www.cinemarexabadan.com

English and French