توافق اميد يا توهم ؟

توافق اميد يا توهم ؟

براندازان

توافق اميد يا توهم ؟

با حضور

دکتر محمود مرادخانی

خواهر زاده علی خامنه ای

دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)
دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)

امضای توافقانه بتوسط جمهوری اسلامی تنها فرصتی بوجود می آورد برای مبارزه بيشتر