نامه کانون کنشگرايان ايران و آزادگان نروژ به پارلمان نروژ و اروپا

نامه کانون کنشگرايان ايران و آزادگان نروژ به پارلمان نروژ و اروپا

طرح قانون مجلس نمايندگان آمريکا در مورد وضع محدوديت برای ورود به آمريکا موجب جلوگيری از هژمونی جمهوری اسلامی می شود

In English

همانطور که آگاهيد اخيراً در مجلس نمايندگان آمريکا طرح قانونی ارائه داده شد که بر طبق آن ورود به کشور آمريکا برای افرادی که به کشورهای تروريست و تروريست پرور سفر می کنند ، نيازمند ويزا و اخذ مجوز خواهد بود. همه تابعين کشورهای ذکر شده و همچنين ديگر کشورها که تا به امروز برای ورود به آمريکا نيازمند ويزا نبودند ، مشمول اين مصوبه خواهند شد.

کشور ايران که تحت حاکميت حکومتی اسلامی قرار دارد ، و بر اساس مدارک مستند ناقض حقوق بشر و حامی تروريسم اسلامی است ، در ليست کشورهای مورد نظر مجلس نمايندگان آمريکا قرار دارد.

ما با توجه به شناخت خود از حکومت اسلامی ايران (جمهوری اسلامی ايران) و در مقام اپوزيسيون بر اين باوريم که اين طرح تصميمی مثبت و چاره ساز برای خشکاندن ريشه های تروريسم اسلامی در منطقه خاورميانه و جهان است.

تا به امروز رژيم ايران از سفرهای هم ميهنان ايرانی ، که اقامت و حتی تابعيت کشورهای اروپايی و آمريکايی را نيز دارا می باشند ، سوء استفاده های فراوانی نموده است. جنبه اقتصادی را نيز اگر در نظر نگيريم که به چه ميزان اين مراودات موجب تقويت هژمونی جمهوری اسلامی شده است ، آزاد بودن و راحت بودن اين سفرها ، هم موجب توهم اصلاح پذيری شده اند و هم رژيم اسلامی توانسته است مهره های خود را در خارج از کشور برای لابی گری های لازم جاگذاری کند.

همه ما و شما می دانيم که تولد حکومت اسلامی در ايران ، پايه گذار افراطگرايی و تروريسم اسلامی بوده است. بديهی است که اگر شخص خمينی در ايران حاکميت شريعت اسلامی را پايه گذاری نمی کرد ، هيچکدام از گروه های تروريست در منطقه نمی توانستند تاسيس شوند. امروز نيز اگر رژيم علی خامنه ای درآمد نفت خود را صرف تبليغات اسلامی و صدور انقلاب اسلامی نمی نمود ، ايدئولوژی جهاديسم اينچنين رشد نمی کرد و صلح و آرامش در منطقه و جهان را به مخاطره نمی انداخت.

ما از جانب گروههای متبوع خود از شما درخواست داريم که به اظهار نظرهای احساساتی برخی از هم ميهنان ايرانی توجه نکنيد و نگذاريد برخی خواسته يا ناخواسته رژيم های ناقض حقوق بشر و مُخل صلح و آرامش جهان را کمک باشند.

ما مناسب می بينيم که پارلمان اروپا نيز با ارائه قانونی مشابه رفت و آمد به کشورهای تروريست پروری همچون ايران را محدود کند. برای توسعه نظرات خود حاضر به ارتباط حضوری و مستقيم هستيم و از همکاری و اطلاع رسانی به شما دريغ نخواهيم نمود.

کانون کنشگرايان ايران ، آزادگان نروژ

http://www.barandazan.org

http://koneshgarayan.org/

http://www.azadegannorway.com/

 

 

logo

azadegan Norway