پيام براندازان به گروههای سياسی و ايرانيان خواهان سرنگونی رژيم اسلامی حاکم بر ايران

پيام براندازان به گروههای سياسی و ايرانيان خواهان سرنگونی رژيم اسلامی حاکم بر ايران

خانمها و آقايان

اين پيام را از جانب دو گروه کانون کنشگرايان ايران و آزادگان نروژ (گروه براندازان*) خدمت شما ارسال می داريم

Barandazan

همانطور که آگاهيد و همواره بيان داشته ايم ، ما در فعاليت ها و باورهای خود همواره بر لازمه کنشگری سياسی تاکيد و پافشاری داشته ايم. از واکنش گرايی پرهيز کرده ايم و بر اين باوريم که برنامه سياسی برای ايجاد نيرويی مشخص و متمرکز در اپوزيسيون ايرانی در جهت مبارزه ای مفيد و کارساز با رژيم حاکم در ميهنمان موجود و ممکن است و جامعه اپوزيسيون ايرانی سخت نيازمند کنشگری و سازندگی سياسی می باشد. برای آگاهی بيشتر از بينش سياسی و برنامه های پيشنهادی ما می توانيد به تارنماهای رسمی ما مراجعه کنيد.

متاسفانه شاهديم که بسياری از نيروها در اپوزيسيون به واکنشگری ، به تحليل گری و به انتظار مشغولند. بی کنشی اپوزيسيون ايرانی بخصوص در خارج از کشور موجب شده است که رژيم آنگونه که می خواهد در جامعه بين المللی جولان بدهد و سياستش را به کشورهای ديگر در منطقه و در جهان تحميل کند. در جايی با دورويی خود را در جنگ با تروريسم نشان دهد و در جايی ديگر آتش تروريسم اسلامی را روشن نگاه دارد ! رويدادهای اخير شاهد اين مدعا هستند و رژيم آخوندی مدتی است که در مرحله پس رفتن برای دوباره نيرو گرفتن قرار دارد. چه بسا که پس از روحانی نيز ، پس از خاتمی بشود !

به باور ما هيچ سود سياسی ای در تحليل اتفاقات و يا در بازگويی معضلات و واقعيات ، بدون کنشگری سياسی نيست. همه ما میدانيم که مردم ايران خسته و زده از وضعيت اجتماعی خود ، در انتظار سامان و روزگاری بهتر هستند. ما و شما نيروهای سياسی و روشنفکر جامعه موظفيم که با کنشگری فکری ـ سياسی و با ارائه برنامه کاری مشخص خواسته های برحق مردم را با بسيج و هدايت نيروی شان برآوريم.

برای دستيابی به کنشگری مفيد در جهت تشويق و بسيج نيروی مردمی ، مناسب می بينيم که دعوت خود به ايجاد ارتباط و مذاکره فراگير و موثر ، که بارها در تماسهای خصوصی بيان کرده ايم را خدمت شما تجديد کنيم و به لازمه برپايی ميزگردی در ميان بزرگان و رهبران فکری اپوزيسيون تاکيد کنيم.

ميزگردی را از نيروهای برانداز دموکراسی خواه و سکولار نيازمنديم که بدور آن همه آنهايی که بخشی از مردم و يا انگيزه ای سياسی را نمايندگی ميکنند گرد هم آيند. منظور از کنار هم نشستن و ميزگرد ، برپايی نشست سخنوری برای تحليل ، نظريه پردازی  و يا موعظه نيست. منظور ما اين است که در کنار هم بنشينيم و متعهد شويم که می خواهيم ساختاری را برای ايجاد مرکزيت و نمايندگی مبارزه ای مدنی و مردمی که نهايت آن سرنگونی رژيم استبداد اسلامی و استقرار مردم سالاری است ، بوجود آوريم. هر کدام از شرکت کنندگان در اين ميزگرد ، به طبع ، برنامه کاری خود را برای اين منظور ارائه خواهد داد و در پايان راه کاری که واقع گرايانه و مورد قبول اکثريت باشد انتخاب و به اجرا در خواهد آمد. منظور وحدت کلمه بر حول يک منشور و يا يک فرد نيست. منظور و هدف يکصدا و همبسته کردن کنشهای متفرق امروز و رويکرد به سازندگی سياسی و ايجاد مرکزيتی برازنده از منظر بين المللی برای اپوزيسيون برانداز و سکولار ـ دموکرات با پايبندی به اصل کثرت گرايی است.

اگر به منوال امروز جامعه اپوزيسيون ايرانی به خود محوری ، پراکندگی ، واکنش گرايی و تحليل گری ادامه بدهد ، به انتظار مرگ طبيعی علی خامنه ای ها بنشيند و يا در توهم فرجی از جانب از ما بهتران بماند ، حکومت ولايت فقيهی و استبداد حاکم در ميهنمان ايران به جنايات و عمر ننگين خود ادامه خواهد داد و تاريخ از ما به بدترين اوصاف ياد خواهد کرد. در تاريخ ثبت خواهد شد که برخی خواسته يا ناخواسته فريب خوردند و با به قدرت نشاندن حکومت ولايت فقيهی بدبختی را برای ايران و ايرانی موجب شدند ، و بسياری ديگر نيز با بی کُنشی خود و يا با سنگ انداختن در راه يکديگر نخواستند و نگذاشتند تحول و دگرگونی لازم بوجود آيد.

در تاريخ نوشته خواهد شد که نسلی بی رنگ و بی خاصيت نابودی ايران و ايرانی را تماشاگر بود و تنها در مواردی و مواضعی شعارگويی و گله مندی کرد !

بديهی است که آگاهی رسانی در مورد جنايات و ستم های رژيم ولايت فقيهی لازم بوده و هست. جنايات و ستم های اين رژيم که از همان آغاز انقلاب (سال 1357) شروع شد و در سالهای 60 به اوج خود رسيد و هنوز هم ادامه دارند را همگان بايد آگاه باشند. ولی واقعيات نشان داده اند که از سويی تا بودن اين رژيم فرهنگ حاکم در جامعه تغييرناپذير است و از سويی ديگر محکوم کردن جنايات و ستم های رژيم در نبود ساختاری بديل قادر به حرکت درآوردن مردم و جامعه بين المللی نيست. اگر جانی را با توماری نجات داده ايم ، جانهای بيشمار ديگری را در خطر نگاه داشته ايم ! البته فراموش نکنيم که ظلم رژيم آخوندی نه تنها متوجه مردم ايران که بر زيان طبيعت و کشور ايران نيز بوده است. متاسفانه خشکسالی ، ويرانی های محيط زيستی ، وضعيت اسف بار کشاورزی و توليد در کشورمان ايران تا زمانی که اين رژيم در قدرت باشد ، ادامه خواهند داشت.

در پايان از شما رهبران و نمايندگان گروهها و احزاب سياسی خواهش داريم که اين نامه را دعوتی برای ديالوگی سازنده بشماريد و در تماس با يکديگر و با ما دريغ ننماييد. به يقين می توانيم در فضايی سازنده گامهای سرنوشت سازی را در کنار هم برداريم.

از همه هم ميهنان نيز خواستاريم که به گروهها و احزاب موجود بپيوندند و از حرکتهای فردی پرهيز کنند. نيرو و توان در کار گروهی و دستجمعی است. زمان آن رسيده است که هر ايرانی گزينه و گرايش خود را مشخص کند و از نيرو دادن به گروه و يا حزبی که آن گزينه و يا گرايش را نمايندگی می کند دريغ نکند. ياری رساندن به فعالين و تشکل های مبارز داخل کشوری که بی باکانه و با وجود سرکوب ، به مقاومت ادامه می دهند نيز وظيفه ای خطير است که بايد از جانب ايرانيان خارج از کشور انجام بشود. ايرانيان خارج از کشور بايد بدانند که مراوده توريستی و يا تجارتی با ميهن اشغال شده شان تنها آب به آسياب آدم کشی و جنايتگری جمهوری اسلامی  می ريزد !

ما با باور به کثرت گرايی ، آزاديخواهی و دموکراسی طلبی معتقديم که جامعه ايرانی نيازمند داشتن گروهها و احزاب متعدد ، هم در امروز هنگام مبارزه و هم در فردا پس از سرنگونی رژيم اسلامی می باشد. هدف ما واپس گرايی و انحصارطلبی عقيدتی و يا وحدت کلمه آخوندی نيست. همه شواهد علمی و تاريخی گواهی می دهند که اتحاد و همبستگی ملی با وجود کثرت گرايی برای هدف و مقصدی مشخص ممکن  و مفيد است. وحدت کلمه و پايبندی به يک عقيده و يا يک منشور نه لازم است و نه خالق کثرت گرايی می تواند باشد.

از همه هم ميهنان می خواهيم که با آشناکردن خود از بينش و برنامه های گروه ما و گروههای ديگر انتخاب خود را انجام بدهند و از پراکندگی و بيهوده کاری پرهيز کنند.

 

زنده باد آزادی

زنده باد ايران

 

با احترام

کانون کنشگرايان ايران – آزادگان نروژ

دی ماه 1394

http://www.barandazan.org *