کانون کنشگرایان ایران                         IRANIAN PROACTIVE CENTER

کانون کنشگرایان ایران IRANIAN PROACTIVE CENTER

Welcome to the official site of “Iranian Proactive Center”, this Center is a political group and is a part of “The Opposition.
” You can visit the official site of the opposition at: www.barandazan,org The website of “Iranian Proactive Center” is not a news-analysis site.This site is provided in order to introduce the insights, projects and activities of “Iranian Proactive Center” and “The Opposition”. By using the menu of the site you can access the fundamental documents, charters, projects, activities, radio and TV programs, gatherings and conferences of “Iranian Proactive Center” and “The Opposition”. At the member section of the site you will find the members of “Iranian Proactive Center” with their real identities. After getting familiar with our Center, you are also welcome to join us as a member so together we can work toward overthrowing the Islamic regime of Iran. Our goal is to provide the necessary vision and action so we can create the process to overthrow the Islamic regime that is ruling our homeland, Iran. We, The Opposition, call this process “Overthrowing” and we believe that in order to achieve that goal we need to have a plan and the solidarity of all opposition groups. In this website you will only see the news of the group and of the opposition. There is, however, an external links at this website where you can visit the site for: “Catastrophe of Cinema Rex the fire of the Islamic revolution” and read the corresponding book. Please follow our projects especially the ones about overthrowing the Islamic regime of Iran – and please join us.
Long live freedom, long live Iran

شناســه کانون 

 اسم :  کانون کنشـگرايان ايران

بنيان گذاران :دکتر محمود مرادخانی(خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی) ـ آرش مهدوی

مسئول و طراح سایت کانون: کورش پاسیار

 

 سايت رسمی کانون کنشگرايان ايران ـ کنشگرايان دات اورگ ـ خوش آمديد وب  سايتی که مشاهده می کنيد متعلق به کانون کنشگرايان ايران است. اين کانون گروهی سياسی و وابسته به مجموعه براندازان می باشد.

سايت رسمی براندازان را در آدرس : براندازان دات اورگ می توانيد مشاهده کنيد. وب سايت کانون کنشگرايان ايران يک وب سايت خبری ـ تحليلی نيست. اين وب سايت برای معرفی بينش ، پروژه ها و کنش های کانون کنشگرايان و مجموعه براندازان تهيه شده است. با استفاده از منوی سايت می توانيد ، اسناد بنيادين ، منشورها ، پروژه ها ، کنش ها ، برنامه های راديو تلويزيونی و همايش های کانون و مجموعه براندازان را ملاحضه کنيد. در بخش اعضا و پشتيبانان حقيقی می توانيد نام اعضای کانون را مشاهده کنيد و شما نيز پس از آشنايی با کانون می توانيد در راه براندازی رژيم آخوندی جمهوری اسلامی با ما همراه و در کانون نام نويسی کنيد. هدف ما ارائه کنش و بينش مناسب برای بوجود آوردن پروسه سرنگونی رژيم اسلامی حاکم بر ميهنمان ايران است. اين پروسه سرنگونی را ما براندازی میناميم و معتقديم که برای انجام آن نيازمند برنامه و همبستگی سياسی هستيم. در اين وب سايت تنها اخبار گروهی و اپوزيسيون نشر می يابند. از اين وب سايت می توانيد به سايت سينما رکس آبادان مراجعه کنيد و کتاب فاجعه سينما رکس آبادان ، آتش انقلاب اسلامی را مطالعه کنيد. پروژه های ما را ، و مخصوصا طرح براندازی را در وب سايت مشاهده کنيد و با ما همراه شويد.

زنده باد آزادی زنداه باد ايران