روز جهانی زن یعنی هشتم مارس

روز جهانی زن یعنی هشتم مارس

خواستم مطلبی دربارهء نگاه جوامع به زنان بازنشر کنم؛ اینکه تفاوت نگاهها به زنان چه تفاوتی میان جهان اول تا سوم دارا است.

اینکه از کجای تاریخ نقش زن به اینصورت فد دوم از خانواده تا اجتماع شکل گرفت بر کسی مشهود نیست؛ اما همواره در طول تاریخ و در فرهنگهای مختلف ما شاهد ستایش مقام وی بعنوان مادر و سایر توصیفات زیبای دیگر اما از باب مهار خواسته های اجتماعی زنان بوده ایم.

ela

مثلا در همین جامعه ایران ما میبینیم که بارها گفته میشود بهشت زیر پای مادران است، نکته اینجا است که مادران دارای جایگاه ویژه ای در جهانی هستند که ماهیت و نمود آن؛ افسانه و تخیل است تا واقعیت.
یعنی جامعه برای راضی کردن زنان حتی حاضر به توصیف واقعیات و یا پرداخت هزینه ای جدی نشده است. اما چرا این شیادی های بزرگ همچنان و در این قرن هنوز هم رایج اند، و هنوز هم برای دور از جامعه نگاه داشتن زنان استفاده میشوند؟
باید اینرا در همان خاصیت باروری جستجو کرد، و البته جسم تا حدودی آسیب پذیرتر؛ اینکه در گذشته و البته تا به امروز هم به زن بعنوان یک زاینده برای بقای نسل نگاه میکنند.
دستهای پنهانی که سعی دارند سهم زنان از ورود به جوامع را کمریگ جلوه دهند؛ با اینکه اعتقاد راسخ دارند همین زنان میتوانند بزرگترین تحولات اجتماعی را رقم بزنند.
از آنطرف تحقیر زن نقطهء مقابل دیگری است که جنسیت آنرا به چالش میکشد؛ القابی که به زنان داده میشود، عمدتا از عدم پذیرش زنان و حقوقشان در جوامع سرچشمه میگیرد؛ چرا که اگر زن میتوانست از ابتدا مانند مردان وارد جامعه شود؛ هیچگاه به سمت و سوئی نمیرفت که روسپی خانه ها برای به دام انداختن مردان تنها و هوس باز ایجاد شوند.
در این میان مردانی که خود کام میگیرند، میتوانند فاحشه نام گیرند؛ اما در این قسمت هم حقوق زن پایمال میشود؛ زیرا تمام تهمتها و نکات منفی رفتاری به زنان معطوف میشود؛ زیرا انان محکوم میوند به اینکه با عشوه گری مردان را به دام انداخته و البته برای رفع نیاز جنسی آنان هزینه دریافت میکنند.
نکات مختلف بسیار فراوانند؛ و اینکه راه هنوز طولانی برای رسیدن به رزوی در پیش است که زنان بتوانند از تمامی حقوق شهروندی و برابر برخوردار باشند.

الهه رمضانی (سوئیس) سردبیر ندای بانوان گروه براندازان
نویسنده: الهه رمضانی (سوئیس)

سردبیر ندای بانوان گروه براندازان