حملات تروريسم اسلامی در بروکسل را محکوم می کنيم

حملات تروريسم اسلامی در بروکسل را محکوم می کنيم

تروريسم اسلامی جنايت بر عليه بشريت است
حملات تروريسم اسلامی در بروکسل را محکوم می کنيم
بيانيه گروه براندازان ـ 23 مارس
ما در گروه براندازان عمليات وحشيانه تروريسم اسلامی در بروکسل که در روز 22 مارس 2016 اتفاق افتاد و موجب کشته شدن شمار زيادی از مردم بيگناه گرديد را شديدا محکوم می کنيم.
ما ايـرانيان مخالف ديکتاتوری اسلامی ، شرارت افراطيون اسلام گرا را خوب می شناسيم و می دانيم که در دکترين اين گروه ، کشتن و ترور دگرانديشان وظيفه وعبادت و تنها حربه برای وجود داشتن و در قدرت ماندن ناشايستگانی است که تنها به تزوير مذهب حکومت می کنند و هنری به جز خرابی و آشوب ندارند.
حکومت اسلامی ايران که به خود نام نامتناسب جمهوری اسلامی را داده است ، معلم همه گروهکهای تروريستی در منطقه و در جهان است. دشمن سازی ها و کينه پروری های اين رژيم به انسانهای ضعيف النفس ، آدم کشی و تروريسم را آموخته است. تروريسم اسلامی و حکومت اسلامی در ايران هدفی به جز دشمنی با تمدن و جامعه آزاد را ندارد.
اين گونه بينش با به قدرت رسيدن خمينی بدنيا آمد و سپس در پاکستان ، افغانستان ، عراق ، سوريه و ديگر نقاط منطقه خاورميانه گسترش يافت. دشمنی با جهان آزاد و مدرنيته ، اصلی بنيادین در دکترين خمينی بود. او و شاگردانش بر اين باورند که مذهب شان برتر است و همه ديگر صاحبان مذاهب و بينش ها ، موظف اند که يا به آنها بگروند و يا تابع آنها بشوند. منطقه را از آن خود می دانند و مشکل مردمان فلسطين را نيز تنها بهانه ای نموده اند که به خود جلوه انسانی بدهند.
ايکاش که به جز خراب نمودن و عقب گرايی هنری ديگر می داشتند ! وضعيت اسف بار حقوق بشر و محيط زيست در کشورهای منطقه خاورميانه و مشخصا سرزمين ايران ، شاهدی گويا برای اثبات بی هنری و بيهوده گی اين گونه رژيم هاست. جنگ با ايرانيان و با تمدن و جهان آزاد را خمينی آغاز کرد و اينک نيز در سوريه بشار اسد ، عروسک خيمه شب بازی علی خامنه ای ، اگر به اصرار خود به ماندن در قدرت خاتمه ندهد ، تروريسم داعش بهانه لازم را برای ادامه شرارت نگاه خواهد داشت. نابود کردن گروهک داعش ، هر چند لازم و ضروری است ، ولی شرطی کافی برای از بين بردن اسلام افراطی و تروريسم اسلامی در جهان نخواهد بود. سردمداران حکومت اسلامی در ايران از دری ديگر و در زمانی مناسبتر چهره کثيف خود را نشان خواهند داد.
به باور ما برای رهايی از شر اين آفت قرن معاصر ، جامعه آزاد جهان و مردمان انسان دوست بايد دست در دست هم ارزش های بشری و متمدن را رشد و حفاظت کنند و ريشه اسلام گرايی و اسلام سياسی را بخشکانند. سياستمداران و تصميم گيران جهان، مخصوصا در اروپا و آمريکا ، بايد بدانند که حمايـت مستقيم و يا غير مستقيم از رژيم اسلامی علی خامنه ای تقويت تروريسم اسلامی است. به قول و وعده های اين رژيم به هيچ عنوان نمی توان اعتماد نمود و فرصت دادن و در انتظار به نتيجه رسيدن ديالوگ و مذاکره تنها موجب می شود که اين رژيم قدرت بيشتری بگيرد و بذر نفرت و شرارت را در منطقه و جهان بيشتر و فراتر بگستراند.
سرنگونی اين رژيم موجب خشکاندن ريشه تروريسم اسلامی خواهد شد و تنها اينچنين است که منطقه خاورميانه و جهان آزاد صلح و آرامش را دوباره باز خواهد يافت.
آنهايی که می توانند در براندازی جمهوری اسلامی و تروريسم اسلامی کوشا و موثر باشند را ياری کنيد.
زنده باد ايران / زنده باد آزادی
گروه براندازان
23 مارس 2016