بیانیه گروه براندازان اعدام زندانيان کرد سنی مذهب را محکوم می کنيم

بیانیه گروه براندازان اعدام زندانيان کرد سنی مذهب را محکوم می کنيم

گوینده : فرشته شریفیان (سوئیس)
تنظیم: م.ر منصوری https://www.youtube.com/watch?v=Oy9AtYlDON0&ab_channel=MRmansouri