براندازان شرم بر ما ، شرم بر شما قسمت اول

براندازان شرم بر ما ، شرم بر شما قسمت اول

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور پیمان شمشیردار, شایان (اکبر) ارمندپور
تنظیم: م.ر منصوری                                                          https://www.youtube.com/watchv=8cWmMUR4n18&ab_channel=MRmansouri