سخنرانی دکتر محمود مرادخانی در مورد چشم انداز اپوزيسيون و ايران

سخنرانی دکتر محمود مرادخانی در مورد چشم انداز اپوزيسيون و ايران در کنگره سکولار
دموکراتهای ايران ـ هامبورگ 21 شهريور 1395
تهیه وتنظیم: وحید ناصرابادی , م.رمنصوری
www.koneshgarayan.org
www.Azadegannorway.com
www.barandazan.org