براندازان پادزهرهای لازم در برابر انفعال و بی تفاوتی- قسمت دوم

براندازان – پادزهرهای لازم در برابر انفعال و بی تفاوتی -قسمت دوم
برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و وحید حیدری نصرآبادی .
تهیه و تنظیم : م.ر منصوری           https://youtu.be/jxoy9rKvsKw

www.koneshgarayan.org
www.Azadegannorway.com
www.barandazan.org