اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش قسمت دوم

اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش قسمت دوم

براندازان – اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش .قسمت دوم
برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان .
تهیه و تنظیم : م.ر منصوری                لینک یوتیوب:                              https://youtu.be/Ggm6_RUkik4
www.koneshgarayan.org
www.Azadegannorway.com
www.barandazan.org