نه به شلاق

نه به شلاق .
جمهوری اسلامی یک حکومت ارتجاعی متکی ومتعهد به اجرای قوانین و احکام ضد حقوق بشری است .
شلاق ,اعدام,سنگسار,تجاوز وزن ستیزی جزو ارزشهای این حکومت است .
ضدیت با مدرنیسم ,باآزادی و شادی انسان جزء تفکیک ناپذیر اعتقادات رژیم است.
رژیم آخوندی روزمره مشغول اجرای احکام شنیع اعدام ,شلاق و شکنجه در جامعه و در درون زندان ها است .
دولت آدمکش جمهوری اسلامی از همان روز به قدرت رسیدنش تا کنون شلاق ,شکنجه و اعدام را در سطح وسیع به عنوان ابزارهای مهم و کلیدی ارعاب جامعه بکار گرفته و بیوقفه علیه کارگران ,زنان,جوانان و آزادیخواهان و مخالفان سیاسی اش به اجرا در آورده است .
رژیم آخوندی دشمن آزادی و انسانیت است و هنگامی که پای منافع نظام در میان باشد به هر عمل جنایتکارانه ای دست میزند.                    براندازان (کانون کنشگرايان ايران ـ آزادگان نروژ)
نویسنده : ایمان نبی               گوینده و تنظیم کنند : ایمان نبی                            Producer : Iman Nabi

     www.barandazan.org       www.Azadegannorway.com     www.koneshgarayan.org