براندازان : 22 بهمن متعلق به ما نيست

بيلان 38 سال حاکميت اسلامی در ايران بر کسی پوشيده نيست. نقض حقوق بشر ، ويرانی اقتصادی ، تباهی اخلاقی ، فقر و بسياری مصيبت های ديگردر ايران و حتی در منطقه خاورميانه و جهان ، ارمغانهای انقلاب اسلامی خمينی هستند. نظام جمهوری اسلامی با فريب و آدم سوزی (فاجعه سينما رکس آبادان) آغاز شد و هنوز هم پس از 38 سال جنايت تشنه خون است.
نسل امروز ايرانی و حتی نسلی که نادانسته به پيروزی اين انقلاب کمک کرد ، امروز 22 بهمن و حکومتی که در پس آن برپا شد را متعلق بخود نمی داند. سردی تظاهرات دولتی ، بدين مناسبت ، شاهدی بر اين واقعيت است. اگر سرکوب و خشونت ولايت فقيهی بر جامعه ايرانی حاکم نمی بود ، علی خامنه ای و دار و دسته اش حتی يکروز هم نمی توانستند بر اريکه قدرت بمانند.
ايثارگرانی که دغدغه مردم و ايران را دارند ، هيچگاه از اين رژيم نهراسيده اند و چه در داخل و چه در خارج از ايران همواره شجاعانه در برابر استبداد ولايت فقيهی ايستاده اند. اما مبارزه آزاديخواهانه ما ايرانيان متاسفانه هنوز به نتيجه نرسيده است و بر هر وطن دوست و انسان دوستی است که خود را با هر توانی که دارد ، در اين مبارزه شريک کند.
حضور هر چه بيشتر در کنشهای مبارزاتی چه در داخل و چه در خارج از ايران تنها راه ايجاد همبستگی و احيای نيرويی مردمی برای مبارزه و در نهايت دستيابی به پيروزی است.
گروه براندازان (کانون کنشگرايان ايران ، آزادگان نروژ)
زنده باد آزادی ، زنده باد ايران
۱۲ بهمن ماه 1395
گوینده و تنظیم کنند : ایمان نبی
WWW.koneshgarayan.org   WWW.Azadegannorway.com