آتنا دائمی کیست و جرم او چیست ؟

 هدف ما نداشن زندانی سياسی است. حمايت ما از زندانيان سياسی و عقيدتی وظيفه ای ملی ـ ميهنی است که ما در گروه براندازان به آن باور داريم و به آن عمل می کنيم. ما می دانيم که رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی با زمانی که در حيات باشد ، به سرکوب مردم ، به زندان انداختن دگر انديشان ، به شکنجه زندانيان و به خشونت اعدام ادامه خواهد داد. برای رهايی از اين همه ظلم و خشونت تنها يک راه موجود است و آن هم مبارزه تا سرنگونی اين رژيم.ا

برای رسيدن به هدف با ما باشيد و ما در را در کانالها و شبکه های مجازی بر روی اينترنت دنبال کنيد و در حرکتها و مبارزه ميدانی شرکت کنيد.
براندازان (کانون کنشگرايان ايران ـ آزادگان نروژ)
گوینده و تنظیم کنند : ایمان نبی

WWW.koneshgarayan.org       WWW.Azadegannorway.com  www.barandazan.org