دختر رفسنجانی رسما به قتل تهدید شد

دختر رفسنجانی رسما به قتل تهدید شد

پاسدار قاسمی

خودم اگر بودم فائزه رو می کشتم