بیانه آزادگان ـ نروژ و کانون کنشگرایان ایران به مناسبت نوروز

بیانه آزادگان ـ نروژ و کانون کنشگرایان ایران به مناسبت نوروز

بیانه کانوبیانه آزادگان ـ نروژ و کانون کنشگرایان ایران به مناسبت نوروز ۹۶

نوروز باستانی و سال نو برهمگان شاد باد

نوروزی ديگر را می گذرانيم و هنوز متاسفانه کابوس جمهوری اسلامی پايان نيافته است . همگان میـدانيم که بسيار جانهايی بی دليل و بی گناه در طول اين همه سال از دست رفتند و بسيار زيانهايی ، که حتی برشمردنشان ممکن نيست ، در طول اين همه سال بر ايران و ايرانی رسيدند. ياد همه قربانيان اين رژيم و رنجديدگان اين دوران را گرامی بداريم و بگوييم که جشن ما و جشن ايران روزی خواهد بود که جمهوری اسلامی و حکومت آخوندی و مذهبی بر ميهنمان ايران حاکم نباشد.

باری بهار طبيعت دوباره فرا می رسد و با خود شکوفايی و بهره آوری را به ارمغان می آورد. بهار را الگو قرار دهيم و شکوفا و بهره ور، بهترينها را برای خود و برای ديگران بخواهيم. میـدانيم چه نمیـخواهيم و میـدانيم چه میـخواهيم. سياستهای حاشيه روی و انتظار و واکنش گرايی ديگر برازنده ما ايرانيان نيستند !

تهیه و تنظیم: م.ر منصوری


حکومت استبداد مذهبی بيلان خود را پس داده است. نه بخشودنی است و نه اصلاح پذير. قاطعانه بگوييم که اين رژيم را نمیـخواهيم و قاطعانه در جهت براندازی آن کوشا بـاشيم. سرنگونی تماميت حکومت آخوندی و مذهبی جمهوری اسلامی پيش شرطی قطعی برای دستيابی به آزادی و سربلندی ايران و ايرانی است. گول گفتارهای عوام فريبانه دست اندرکاران رژيم و افراد بی شهامتِ به ظاهر در اپوزيسيون را نخوريم. با بودن اين رژيم نه میـتوانيم آزادی و نه میـتوانيم آگاهی داشته باشيم. شرکت در خيمه شب بازی به اصطلاح انتخابات اين رژيم خيانت به خون جان باختگان راه آزادی ميـباشد. در اين نظام مردم هيچگاه آزادی انتخاب نداشته و نخواهند داشت.

براندازی (سرنگونی برنامه ريزی شده)  تماميت نظام بدست خود ما ايرانيان خواست اکثريت و هدفی دست يافتنی است. کافی است که در موردش تلاش کنيم ، کنار هم بنشينيم و در يک همبستگی و ائتلاف در عمل آن را برنامه ريزی نماييم. منظور نبايد وحدت کلمه باشد. منظور بايد تنها ائتلاف و همبستگی ای قراردادی در بين اپوزيسيون برانداز و سکولار دموکرات باشد. با وجود تفاوتهايمان و تنها با باور به اصولی پايه ای بايد و میــتوانيم در سطح رهبری و مديريت اين همبستگی را بدست آوريم. آنچه مهم است خواستن به انجام اين تلاش ، قاطعيت در کلام برای برانگيختن نيروهای خفته و برنامه ريزی محکم است : برنامه ريزی برای چگونگی حرکتهای اعتراضی و مبارزاتی و همچنين ترسيم و تضمين قراردادی و مقبول بين المللیِ دورانِ گذار.

عدم تلاش در اين جهت به معنای واداشتن سرنوشت ايران به قضا و قدر است. يا اين وضعيت اسف بار ادامه ميـيابد و هر روز روباهی و گرگی ديگر با وعده و وعيد و با استفاده از زور و تزوير عنان جمهوری اسلامی را بدست میگيرد ، يا فرو پاشی ناگهانی رژيم موجب هرج و مرج و برادرکشی می شود و يا صبر جامعه جهانی از شرارتهای اين رژيم به پايان می رسد و اژدهای جنگ همگان را در آتش می سوزاند.

خواستهای ما برای فردای ايران مشخص هستند. برای فردای ايران فضايی آزاد و سالم ، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر سياسی ، می خواهيم تا در آن فضا بتوانيم ابتدا نوع حکومت و سپس مديران دولت و صاحبان قدرت سياسی را برای وظايف و زمانی مشخص انتخاب کنيم. حکومتی میـخواهيم که در آن مذهب حاکم مطلق نباشد ، حکومتی که بحران سازی و دشمن تراشی نکند و در جهت رفاه و آسايش مردم و يکپارچگی و آبادانی ايران کوشش نمايد.

برای دستيابی به اين خواستها در فردا ، ابتدا نيازمند به سرنگون نمودن جمهوری اسلامی هستيم. هر تلاش و هر نشستی که در آن سخن از سرنگونی جمهوری اسلامی و چگونگی اين سرنگونی و دوران گذار بعد آن نباشد ، حاشيه روی و کمک به ادامه حيات جمهوری اسلامی است. بر يکايک ماست که اين مهم را به بزرگان جامعه سياسی ياد آور شويم و بخواهيم که نشست ها و تلاشهای مفيد نيروهای برانداز در اپوزيسيون را هماهنگ تر و مفيدتر تا رسيدن به هدف دنبال کنند. هر ايرانی ميهن دوستی مايل و آماده است که در راه آزادی ميهنش از مديران و رهبران با شهامت و با برنامه حمايت کند و به رهنمودهای آنها گوش فرا بدهد.
ابتدا شهامت و برنامه رهبران و سپس حمايت و حرکت مردم !

نوروز ايران و ايرانيان شاد و خجسته باد
اسفند ماه 1395
کانون کنشگرايان ايران ـ آزادگان نروژ