پيام به مردم جهان آزاد و دموکراتيک، دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

پيام به مردم جهان آزاد و دموکراتيک، دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

پيام به مردم جهان آزاد و دموکراتيک

Mahmoud Moradkhani, Seyyed Ali Khamanei’s nephew talks about the 2017 presidential elections

رژيمی که مذهب و يا ايده ئولوژي را منبع و مرجع حکومت قرار بدهد نمی تواند رفتاری دموکراتيک داشته باشد. چراکه هر آنچه بر ضد مذهب و يا ايده ئولوژی رسمی حاکميت باشد ، به ناچار محروم از حضور در جامعه می شود.رژيم حاکم در ايران به رهبری علی خامنه ای ، رژيمی مذهبی می باشد و ماهيتی غيردموکراتيک دارد. پايداری اين رژيم مديون سياستی مکياوليک بوده و هست. اين رژيم همواره از اعتقادات و احساسات مردم با توسل به تزوير و زور سوء استفاده نموده است.دروغ اين رژيم بر داشتن لوازم دموکراتيکی همچون مجلس ، شوراهای محلی ، انتخابات و غيره را ما و شما بايد بشناسيم.شما مردم جهان آزاد و دموکراتيک می دانيد که برای دموکراتيک بودن ، هر انتخاباتی  بايد هم آزاد و هم آگاه باشد.آزادی تنها در رای دادن در انتخابات نيست. آزادی در حضور گزينه های مختلف ممکن و بينشهای حتی صد در صد مخالف با حکومت وقت می باشد. هر نيروی دگرانديشی بايد اجازه حضور برای معرفی خود به مردم و کانديد شدن را داشته باشد. حضور دگرانديشان نشان آزاد بودن است. و اما تنها آزاد بودن کافی نيست. انتخابات هنگامی دموکراتيک است که حضور مردم آگاهانه نيز باشد. بدين معنا که همه نيروهای حاضر و شرکت کننده اجازه و فرصت آگاهی رسانی به مردم را برای انتخاب بهتر داشته باشند.چگونه می توانيم تصور کنيم که رژيمی مذهبی که تنها يک مذهب را رسمی و آزاد می داند ، به دگرانديشان اجازه و فرصت تبليغ و معرفی خود را بدهد ؟ رژيم جمهوری اسلامی در ايران هيچگاه اين چنين فرصتی را برای دگرانديشان و مخالفين خود به رسميت نشناخته و به اين شرط پايه ای دموکراسی احترام نگذاشته است.نمايش های انتخاباتی اين رژيم از همان ابتدا ، غير دموکراتيک بوده اند و خواهند بود. اين مهم را همگان بايد بدانند و فريب دروغ گويی رژيم را نخورند. رژيم همواره وانمود می کند که درنمايش هايش مردم شرکت می کنند. اما آيا تا به امروز ناظرينی مستقل آمارهای رژيم را تاييد نموده اند ؟ و آيا تا به حال مردمی که شرکت کرده اند از آگاهی لازم و کافی برخوردار بوده اند ؟ و آيا آرای آنها همانگونه که بوده است از صندوق های رای بيرون آمده اند ؟بديهی است که پاسخ به اين پرسشها منفی است. اگر رژيم فرصت رفراندمی آزاد و آگاه و يا حداقل حضور اعتراضی مخالفان خودش را می داد ، حتی برای يکبار ، مطمئنا ثابت می شد که جمهوری اسلامی ، ايران نيست و ايران و ايرانيان با و از جمهوری اسلامی نيستند.کارنامه سياه خمينی در ديروز و علی خامنه ای در امروز در نقض حقوق بشر ، سرکوب و اختناق معروف جوامع بين المللی و به خصوص سازمان ملل متحد می باشد.ما می دانيم که آنچه مهم و امروز لازم است افزايش دادن به اراده و نيروی ما به ارائه آلترناتيوی مقبول مردم ايران و جامعه بين المللی است. تا بتوانيم ايران و مردم ايران را به همت خودشان و به ياری دنيای آزاد و دموکراتيک ، از قهقرای قرون وسطايی که اين رژيم بر آنها تحميل نموده است ، بيرون بياوريم. ما در مقام اپوزيسيون به رسالت خود آگاهيم و آماده به عمل هستيم. به نام آزادی و دموکراسی ، و برای احقاق حقوق بشری زيرپا افتاده مردم ايران نمايش های انتخاباتی اين رژيم را تحريم می کنيم و مطمئن هستيم که برخلاف آنچه رژيم ادعا می کند ، حضور مردم کمرنگ ، سرد و تظاهری خواهد بود.

دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

ارديبشهت ماه 1396