« با هم » نشئت گرفته از خواستهای همه ما ايرانيان و برای تحول بسوی آزادی

« با هم » نشئت گرفته از خواستهای همه ما ايرانيان و برای تحول بسوی آزادی

سخنگوی این برنامه بانو مهسا غلامی : عضو فعال کانون کنشگرایان ایران . کارگردانی و ادیت برنامه : ابوالفضل رجب زاده . کانون کنشگرایان ایران .