پيام حمايت کانون کنشگرايان ايران از جنبش آزاديخواهی و عدالتجويی مردم ايران

پيام حمايت کانون کنشگرايان ايران از جنبش آزاديخواهی و عدالتجويی مردم ايران

              (پيام حمايت کانون کنشگرايان ايران از جنبش آزاديخواهی و عدالتجويی مردم ايران)   

فرياد حق طلبانه مردم ايران را می شنويم و در حمايت از آن ، ما نيز به نوبه خود ، فرياد برمی آوريم که حکومت اسلامی ولايت فقيهی حاکم بر ميهنمان سرچشمه ظلم و فساد و فقر و جنايت بوده وهست. تنها با سرنگونی کليت اين نظام فساد و استبداد است که می توانيم به خواستها و مطالبات اجتماعی و حقوق بشری خود برسيم.
اعتراضات مردم به جان آمده ايران نشان از عمق تنفر و انزجار آنها از جمهوری اسلامی دارد. معضلات اقتصادی تنها قسمتی کوچک از دردهای مردم ايران می باشد. شعارهای بنيان شکن در گوشه و کنار که با وجود ترس از سرکوب بيان می شوند ، شواهدی مستند می باشند و می روند که هر کدام مشتی محکم بر دهان ياوه گوی سردمداران جمهوری اسلامی گردند.
در آستانه سال نو ميلادی و با شادباش به جهانيان و همه هم ميهنانی که اين روزها در جشن سال نو ميلادی شريکند ، بشارت می دهيم که ، بر خلاف آنچه رژيم به دروغ گفته و می گويد ، صلح و آرامش برای ايران و منطقه خاورميانه تنها با سرنگونی رژيم تروريست پرورعلی خامنه ای بدست خواهد آمد.
ما بر اين باوريم که تنها در نبود اين رژيم می توانيم به همه خواسته های اجتماعی ، اقتصادی و حقوق بشری خود برسيم. مطمئن هستيم که نيروی فکری لازم برای مديريت و رهبريت جامعه به سوی صلح و آرامش و آسايش در بعد از اين نظام نيز موجود است. مغزهای متفکر و متخصص ايرانی چه در داخل و چه در خارج از ايران بسيارند و تنها در انتظارند که فرصت مناسب برای نمايش قدرت فکری و اداری خود بدست آيد. در اين مرحله ، ما ايرانيان خارج از کشور، موظفيم که بلندگوی رسايی برای جنبش آزاديخواهی و عدالتجويی مردم ايران تا روز پيروزی باشيم.
هيچ باکی از سرنگونی رژيم سفاک آخوندی نبايد باشد. جامعه جهانی نيز نظاره گر است و مطمئنا نيروی سرکوب اين رژيم امکان جولان کمتری نسبت به گذشته دارد.
نيروهای نظامی و انتظامی رژيم بايد بدانند که مردم ايران که برادران ، خواهران ، مادران و پدران آنها می باشند ، در خيابانها هستند. سرکوب آنها ، سرکوب خويش و خويشاوندان است. سردمداران دستور دهنده رژيم مشتی و ايلی جدا از مردم و نسلی در حال انقراضند. با مردم باشيد که فردای شما با مردم است.

https://goo.gl/b5LReR

9 دی ماه 1396
کانون کنشگرايان ايران