چشم انداز – خامنه ای در ترازوی خانوادگی – 26/04/2018

چشم انداز – خامنه ای در ترازوی خانوادگی – 26/04/2018

نام برنامه : چشم انداز
موضوع :خامنه ای در ترازوی خانوادگی
استاد ابرهیم احراری کارشناس علوم اسلامی _ دکترمحمودمرادخانی – خواهرزاده علی خامنه ای

https://www.youtube.com/watch?v=aJwqalOuwZk&feature=youtu.be