اطلاعيه کانون کنشگرايان ايران

اطلاعيه کانون کنشگرايان ايران

اطلاعيه   

دفاع از جان و مال خويش ، حق مسلم هر انسانی است

دفاع از جان و مال خويش ، حق مسلم هر انسانی است رژيم جبار و آدم کش علی خامنه ای ، هر روز ظلمی ديگر بر ايران و ايرانی وارد می آورد. روزی نيست که شاهد جنايتی و يا چپاولی ديگر نباشيم. افت اقتصادی ، گرانی و فقر ، جامعه ايرانی را در خطر از هم پاشيدگی و نابودی قرار داده است.

ايرانيان بدرستی دريافته اند که منشاء افت اقتصادی و فقر و بيکاری و فساد اجتماعی ، حاکميت استبداد آخوندی جمهوری اسلامی است. فرياد خشم مردم ايران به گوش جهانيان رسيده است و همگان بدرستی دريافته اند که راهکاری ديگر به جز براندازی حکومت ظلم و استبداد جمهوری اسلامی ، به همت مردم ايران ، نيست.

ما خيزش برحق و شجاعانه مردم ايران را حمايت و پشتيبانی نموده و فرياد برمی آوريم که زمان صبر و انتظار به سر آمده است. ديگر نبايد به انتظار ناجی از عالم غيب و يا تصميم از ما بهتران بنشينيم. حرکت اعتراضی و مبازراتی امروز مردم در ميادين و در خيابانهای شهرها و دهکده های ايران ، آينده ساز و سرنوشت خوشبختی را در پيش خواهد داشت. همراه مردم و صدای مردم ايران باشيم و بدانيم که آينده ايران بدست آنهای خواهد افتاد که امروز از جان و مال خود گذشته و در صحنه مبارزه مستقيم با رژيم آخوندی حضور فعال و موثری با اعتراضات و اعتصابات سراسری تا سرنگونی حاکميت ولايت فقيهی دارند.

هم ميهنان داخل کشور

در مبارزه آزاديخواهانه خود از هيچ کوششی برای ضربه زدن به ساختار نظام ظلم و استبداد جمهوری اسلامی دريغ نبايد نمود. نظامی که برای مردم خود فقر و آواره گی و برای همسايگان و جهانيان تروريسم را به ارمغان آورده است ، مستحق نابودی است.

دفاع از جان و مال خود و همنوعان خود ، حق مسلم هر انسانی است. مقابله با خشونت اراذل و اوباش مزدور رژيم ، خشونت نيست ، بلکه حق مسلم شما برای رفع شر و پيشگيری از جنايت و ظلم بيشتر آنهاست.

سردمداران و مزدوران رژيم ، به خصوص شخص علی خامنه ای ، تنها زبان زور را می فهمند. بايد بدانند که خشم شما ملت ايران مُهيب ، لايزال و فروکش ناپذير است. چاره ای ديگر به جز واگذاری عنان قدرت بدست نمايندگان واقعی مردم را ندارند.

هم ميهنان خارج از کشور

همپا و همراه با مردم رنجديده و به جان آمده داخل کشور، فرياد برآوريم که « جمهوری اسلامی را نمی خواهيم و براندازيم » و در راستای اين آرمان نه تنها هرگز کمک و يار ظلم و استبداد نيستيم ، که از هر فرصتی برای سست نمودن و ضربه زدن به آن نيز استفاده می نماييم.

کانون کنشگرايان ايران

دکتر محمود مرادخانی

6 تير ماه 1397