دفاع از جان و مال خويش ، حق مسلم هر انسانی است

اطلاعيه کانون کنشگرايان ايران

گوينده کليپ : مهسا غلامی

اطلاعيه کانون کنشگرايان ايران گوينده کليپ : مهسا غلامی دفاع از جان و مال خويش ، حق مسلم هر انسانی است رژيم جبار و آدم کش علی خامنه ای ، هر روز ظلمی ديگر بر ايران و ايرانی وارد می آورد. روزی نيست که شاهد جنايتی و يا چپاولی ديگر نباشيم. افت اقتصادی ، گرانی و فقر ، جامعه ايرانی را در خطر از هم پاشيدگی و نابودی قرار داده است. ايرانيان بدرستی دريافته اند که منشاء افت اقتصادی و فقر و بيکاری و فساد اجتماعی ، حاکميت استبداد آخوندی جمهوری اسلامی است. فرياد خشم مردم ايران به گوش جهانيان رسيده است و همگان بدرستی دريافته اند که راهکاری ديگر به جز براندازی حکومت ظلم و استبداد جمهوری اسلامی ، به همت مردم ايران ، نيست. ما خيزش برحق و شجاعانه مردم ايران را حمايت و پشتيبانی نموده و فرياد برمی آوريم که زمان صبر و انتظار به سر آمده است. ديگر نبايد به انتظار ناجی از عالم غيب و يا تصميم از ما بهتران بنشينيم. حرکت اعتراضی و مبازراتی امروز مردم در ميادين و در خيابانهای شهرها و دهکده های ايران ، آينده ساز و سرنوشت خوشبختی را در پيش خواهد داشت. همراه مردم و صدای مردم ايران باشيم و بدانيم که آينده ايران بدست آنهايی خواهد افتاد که امروز از جان و مال خود گذشته و در صحنه مبارزه مستقيم با رژيم آخوندی حضور فعال و موثری با اعتراضات و اعتصابات سراسری تا سرنگونی حاکميت ولايت فقيهی دارند. هم ميهنان داخل کشور در مبارزه آزاديخواهانه خود از هيچ کوششی برای ضربه زدن به ساختار نظام ظلم و استبداد جمهوری اسلامی دريغ نبايد نمود. نظامی که برای مردم خود فقر و آواره گی و برای همسايگان و جهانيان تروريسم را به ارمغان آورده است ، مستحق نابودی است. دفاع از جان و مال خود و همنوعان خود ، حق مسلم هر انسانی است. مقابله با خشونت اراذل و اوباش مزدور رژيم ، خشونت نيست ، بلکه حق مسلم شما برای رفع شر و پيشگيری از جنايت و ظلم بيشتر آنهاست. سردمداران و مزدوران رژيم ، به خصوص شخص علی خامنه ای ، تنها زبان زور را می فهمند. بايد بدانند که خشم شما ملت ايران مُهيب ، لايزال و فروکش ناپذير است. چاره ای ديگر به جز واگذاری عنان قدرت بدست نمايندگان واقعی مردم را ندارند. هم ميهنان خارج از کشور همپا و همراه با مردم رنجديده و به جان آمده داخل کشور، فرياد برآوريم که « جمهوری اسلامی را نمی خواهيم و براندازيم » و در راستای اين آرمان نه تنها هرگز کمک و يار ظلم و استبداد نيستيم ، که از هر فرصتی برای سست نمودن و ضربه زدن به آن نيز استفاده می نماييم.
کانون کنشگرايان ايران دکتر محمود مرادخانی امرداد 1397

https://www.youtube.com/watch?v=8CW8gQmPS8A&feature=youtu.be