سالگرد شوم 22 بهمن را به ايران و ايرانيان تسليت می گوييم

سالگرد شوم 22 بهمن را به ايران و ايرانيان تسليت می گوييم

سالگرد شوم 22 بهمن را به ايران و ايرانيان تسليت می گوييم

چهل سال از عمر ننگين و آغشته به خون جمهوری اسلامی گذشت و متاسفانه ميهن ما همچنان در چنگال مشتی عمامه به سر گرفتار است.
در اين سالروز شوم ، ياد همه آنهايی که در مقابل زورگويی ، خيانت و جنايت سردمداران رژيم ولايت فقيهی ای که خمينی بنيانگذارش بود ، ايستادند و نخواستند همدست و شريک جرم باشند ، گرامی باد.
بديهی است که بازگويی همه آنچه بر ايران و ايرانی در اين مدت گذشت در اين مختصر هرگز نمی گنجد و همچنين پاسخ به پرسش چرا و چگونه نيز مشکلی را حل نخواهد نمود. اسفا که تا به امروز بسياری از ما به جای تدبير فردا نيروی فکری و عملی خود را در تحليل و بازگويی گذشته هدر داده ايم و ناخواسته فرصت جنايت در داخل و جولان در مجامع بين المللی را به سردمداران جمهوری اسلامی اهدا کرده ايم.
در جبهه براندازان ، فراتر از شعار و تظاهر ، بايد در جهت سرنگونی اين رژيم که نه خواسته و نه شايسته مردم ايران است کنشگرايانه عمل نمود و يقين داريم که برنامه و نيروی سياسی برای جايگزينی حاکميت آخوندی و جبران خرابی های فرهنگی ـ اقتصادی اين رژيم در ميان ما موجود است. نيازی به جستجوی دوباره در عالم خيال فردی برای خلق راهکار و يا انتظار فرجی از عالم غيب و يا مددِ از ما بهتران نيست ، کافی است که هر کدام از ما به نيرويی زنده و فعال دراپوزيسيون برانداز وابسته و در آن فعال باشيم.
هدف ما همواره کنشگرايی در راستای براندازی و اشاعه نظريه ائتلاف سیاسی در ميان نيروهای مختلف در اپوزيسيون بوده و هست. در مبحث ائتلاف ما نه تنها به اشاعه تئوريک ، بلکه بر ارائه شرايط اصولی و عملی آن نيز تلاش داشته ايم. همياری ما با نيروهای فعال داخل کشور و حمايتهای ما از موضع گيريها و يا فعاليتهای مثبت ديگر نيروها اشاره ای بوده است به آنچه ما برای تحقق همبستگی ملی در چارچوب اصولی آن در همه طيفهای اپوزيسيون آرزو می کرده ايم و می کنيم.
فراموش نکنيم که ما همه از يک پيکريم و دشمنی مشترک داريم که بايد بدست خود و به اراده خود او را نابود کنيم .

زنده باد ايران / زنده باد آزادی
کانون کنشگرايان ايران / 15 بهمن 1397

https://goo.gl/uBrsyh