مصاحبه با دکتر محمود مرادخانی – خواهرزاده علی خامنه ای

ساعت صفر – تقاضا برای استعفای رهبر رژیم ایران / تشدید تحریم های آمریکا – 08/09/2019

موضوع برنامه: تقاضا برای استعفای رهبر رژیم ایران تشدید تحریم های آمریکا

مجری برنامه: احمد رافت – روزنامه نگار
مهمانان برنامه: محسن سازگارا – تحلیلگر سیاسی،دکتر محمود مرادخانی – خواهرزاده علی خامنه ای