کمیته رهنمودهای مبارزاتی

ماموریت : برنامه ریزی فعالیتهای سیاسی کانون و طرح ریزی الویتهای کاری برای کمیته های کاری

مسئول : محمود مرادخانی moradkhani@hotmail.com