ضميمه دوم : « سياست »

ضميمه دوم : « سياست »

 

کانون کنشـگرايان ايران

 

 

 

 

سياست کلان کانون بر اساس باور به اصل : « بهترين برای بيشترين » می باشد.

 

باور سنتی ما ايرانيان بر داشتن  پندار نيک ، گفتار نيک و کردار نيک  است. تعريف نوين و امروزين ما از نيکی « سودمندی » است. بدين معنا که هر پندار ، گفتار و کرداری که سود رسان باشد و يا حداقل زيان بار نباشد (چه برای خود و چه برای ديگران) به باور ما نيک و پسنديده است.

 

معيار سنجش سود و زيان ، در برآورد بازدهی هر عمل و يا گفتاری است. در بسياری موارد سود و زيان بر اساس تجربيات مشخص و معلوم هستند. در موارد نامشخص و نامعلوم برآورد بازدهی لازم و ضروری است.

 

کانون ما فلسفه باوری خود را بر اساس اين باور سنتی و تعريف نوين آن ، بر پايه سود و زيان قرار می دهد. بديهی است که بسياری همچون ما بدين باور اعتقاد و ايمان دارند. اما در عمل و در دنيای واقعيات می بينيم که بسياری نيکی را تنها برای خود و خانواده خود می خواهند.

 

ما نيکی و سود رسانی را برای بيشترين تعداد و در هر عمل بهترين را برای بيشترين خواهانيم.

 

در تدوين قوانين در امروز و قوانين کشوری در فردا دو اصل مهم زير مورد نظر و توجه ما خواهند بود :

 

  1. قانون تدوين شده منافع بيشترين را در نظر بگيرد
  2. قانون تدوين شده بهترين باشد

 

بهترين برای بيشترين در امروز و در فردا