ضميمه سوم : « سامان سياسی »

ضميمه سوم : « سامان سياسی »

 

کانون کنشـگرايان ايران

 

 سامان سياسی :

 

ساماندهی دو مرحله ای بر پايه کنشگرايی

 

 • مرحله يکم : تشکيلات مبارزاتی برای هدايت مبارزه
 • مرحله دوم : تشکيلات سياسی برای حضور در صحنه سياسی و حکومتمداری در فردای پيروزی

 

 تعريف ما از کنشگرايی ، تعريفی عقيدتی و در مقابل سياستهای انتظاری ، تحليلی و واکنش گرايی معمول و مشهور است.

 به باور ما آنانی که در انتظار ناجی ای مرئی و يا نامرئی هستند ، آنانی که مشغول تحليل و تفسير وقايع و يا به انتظار تحقق خود بخودی مدينه فاضله خود هستند و آنانی هم که تنها به واکنش در مقابل رويدادها بسنده می کنند ، همگی خواسته و يا ناخواسته به بقای جهل و استبداد جمهوری اسلامی در ميهنمان ايران کمک می کنند . ما در « کانون کنشگرايان ايران » با آگاهی به اين واقعيت برآنيم که در حرکتهای مبارزاتی و سياسی خود همواره انجام کنش را بر انتظارگرايی و تحليل گری و واکنش گرايی بر رويدادها ترجيح بدهيم و برای تاريخ مان تا آنجا که توان داريم حادثه ساز باشيم.

 سامان سياسی را برای کانون خود در دو مرحله می بينيم. مرحله يکم که به باور ما مهمترين مرحله است را به مبارزه تا پيروزی و آزادی ايران از چنگال جهل و استبداد آخوندی جمهوری اسلامی اختصاص داده ايم. سپس در مرحله دوم تشکيلاتی سياسی برازنده حکومتمداری در فردای پيروزی را پيش بينی نموده ايم.

 

 .مرحله يکم : تشکيلات مبارزاتی برای هدايت مبارزه

 اين مرحله از زمان اعلام موجوديت کانون آغاز و همزمان با حکومت موقت در دوران گذار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی به پايان می رسد.

ضوابط تشکيلاتی اين مرحله در آئين نامه مرحله يکم آمده و همه اعضا موظف به قبول و اجرای آن هستند.

 

اهداف و فعاليتها در مرحله يکم :

 

با توجه و باور به لازمه انجام مبارزه ای مردمی و پيروز و نياز به مشارکت همه ايرانيان و نيروهای سياسی آزاديخواه و مردم گرای ايرانی در مرحله مبارزه تا براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی ، سر خط اهداف و فعاليتهای « کانون کنشگرايان ايران » در اين مرحله عبارت خواهند بود از :

 

 • جمع آوری ، انسجام و به حرکت در آوردن نيروهای فعال در مرحله مبارز
 • ارائه بهترين رهنمودها برای کم هزينه ترين کنش های مبارزاتی مردمی در جهت ضربه زنی به جمهوری اسلامی و براندازی آن
 • همپايی با ديگر نيروها و گروهها و احزاب موجود در جامعه مخالفين ايرانی برای همبستگی در عمل و پيشبرد کنش های گروهی مشترک
 • کمک به تشکيل شورايی مرکزی برای جامعه مخالفين ايرانی که بتواند پشتوانه و اميد سياسی مردم باشد و مبارزه بر حق آنها را برای نابودی و براندازی حکومت ولايت فقيهی جمهوری اسلامی و استقرار مردم سالاری در جامعه بين المللی به شايستگی نمايندگی کند و به پيروزی برساند
 • همراهی و همکاری با شورای مرکزی تا سرنگونی جمهوری اسلامی و سپس برای اداره و ساماندهی دوران گذار تا برپايی انتخابات و رفراندمهای لازم و تصميم گرفته شده در شورای مرکزی ، و انتقال حاکميت به نمايندگان منتخب مردم

 

برای تشريح و توضيح در مورد شورای مرکزی و دوران گذار به سند طرح تشکيل شورايی مرکزی برای مديريت براندازی و گذر از جمهوری اسلامی در مجموعه اسناد کانون مراجعه شود.

 

 

 • مرحله دوم : تشکيلات سياسی برای حضور در صحنه سياسی و حکومتمداری در فردای پيروزی

 

اين مرحله در دوران گذار متشکل و به همگان معرفی می شود .

در اولين فرصت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نشستی عمومی از اعضا و فعالين « کانون کنشگرايان ايران » در ميهنمان ايران تشکيل می شود . بنيانگزاران حزب با ارائه اسناد و مدارکِ تا به آن روز تهيه شده ، در خواست اجرای انتخاباتی برای تعيين هيأت رئيسه ای جديد می کنند. « کانون کنشگرايان ايران » به « حزب کنشگرايان » تبديل می شود و هيات رئيسه جديد آئين نامه دائمی را در راستای اصول پايه ای و سياست کلان ابتدايی تدوين و به رای اعضا میگذارد.

« حزب کنشگرايان »  گزينه ای را برای رفراندم تعيين نوع حکومت به حکومت موقت دوران گذار (يا شورای دوران گذار) تقديم می نمايد و سپس نمايندگانی را برای شرکت در انتخابات مجلس موسسان معرفی می کند.

 

اسناد و مدارکی که در اين مرحله از جانب حزب ارائه داده خواهند شد ، عبارتند از :

 

 1. منشور حقوق اساسی و طبيعی بشر
 2. منشور جدايی دين و دولت
 3. منشور رشد و تکامل در جامعه
 4. منشور مردم سالاری
 5. پيش نويس قانون اساسی برای ايرانی نوين و آزاد

 

نوع حکومت مورد نظر در پيش نويس قانون اساسی بر پايه و اساس « بهترين برای بيشترين » و لازمه های زير خواهد بود :

 

 • مردم سالاری و کثرت گرايی
 • حقوق اساسی و طبيعی بشر و شهروندان
 • منافع ملی مردمان
 • تماميت ارضی ايران
 • حق انتخاب و حق حضور همگان
 • حاکميت محلی و شورايی

 

بهترين برای بيشترين در امروز و در فردا