مدیریت سایت

دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)
دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)
آدمین سایت,توییتر و اینستاگرام کانون
Fereshteh Sharifiyan,Swiss
فرشته شریفیان (سوئیس)
آدمین سایت,توییتر و اینستاگرام کانون
محمد رضا منصوری نسب(بلژیک) عضو کمیته تبلیغات
Mohammad Reza Mansouri  محمد رضا منصوری