شناســه کانون

ــــ شناســه کانون ـــ

 اسم :  کانون کنشـگرايان ايران

 

بنيان گذاران : محمود مرادخانی ـ آرش مهدوی

 

اصول پايه ای(1) : آزاديخواهی ، مردم سالاری ، جدايی دين و دولت

 

سياست (2) : بهترين برای بيشترين

 

سامان  سياسی (3) : ساماندهی دو مرحله ای بر پايه کنشگرايی

 

  • مرحله يکم : تشکيلات مبارزاتی برای هدايت مبارزه
  • مرحله دوم : تشکيلات سياسی برای حضور در صحنه سياسی و حکومتمداری در فردای پيروزی

 

نشانه :

Logo Kanun

 

تارنمای رسمی :  http://koneshgarayan.org 

 

————————————————————–

  • مراجعه شود به ضميمه يکم : اصول پايه ای
  •  مراجعه شود به ضميمه دوم : سياست
  •  مراجعه شود به ضميمه سوم : سامان سياسی
  •  مراجعه شود به : آئين نامه داخلی مرحله يکم