آیین نامه داخلی مرحله یکم

آئين نامه داخلی مرحله يکم

کانون کنشگرايان ايران

با توجه به اهميت و حساسيت مرحله يکم (مبارزه) ، ساختار تشکيلاتی کانون « کنشگرايان ايران » در اين مرحله هـرمی – زنجيره ای و براساس سه لازمه زير تدوين شده اسـت :

1. امکان رهنمود دهی پنهان و آشکار
2. انسجام درون گروهی و پرهيز از پراکندگی
3. بازدهی و مشارکت حداکثری

در اين مرحله کانون بر اساس اصول پايه ای و سياست کلان خود و بتوسط « اتاق فکر » اداره می شود . ارتباط و تشکل هرمی – زنجيره ای از اتاق فکر شروع شده و تمامی حزب را در بر می گيرد .

ضوابط حضور و فعاليت در حزب :

• اتاق فکر متشکل از بنيانگزاران و مشاورين آنهاست . مشاورين منتصب و از ميان اعضا داوطلب خواهند بود .

• اتاق فکر از ميان اعضا داوطلب مسئولين ارشدی را برای به عهده گرفتن کميته های کاری لازم انتخاب می کند . اين کميته ها عبارت خواهند بود از :

1. کمیته رهنمودهای مبارزاتی
2. کمیته یارگیری و ارتباطات برون گروهی
3. کمیته رسانه ای و تبلیغات
4. کمیته هماهنگ کننده تشکیلات کانون

• هر کميته کاری يک مسئول ارشد و حداقل چهار عضو دارد .

• اتاق فکر با مسئولين ارشد ارتباط مستمر خواهد داشت و برای تصميم گيری های مهم نشستهای مجازی و يا غير مجاری را در نظر خواهد گرفت .

• ارتباط اتاق فکر با اعضا حزب و مردم بواسطه بيانيه های رسمی ، رهنمودهای آشکار در تارنمای رسمی و يا بواسطه پيامهای مخفی برقرار خواهد شد .

• رهنمودهای مبارزاتی خارج از تشکيلات حزبی و برای همه مبارزان با جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور است .

• هر عضوی مسئوليت ارتباط و همکاری با حداقل ده نفر از اعضای حزب و با بيشترين تعداد ممکن از هم ميهنان در داخل را به عهده می گيرد .
• هر عضوی در حد توان و نيروی خود پيشنهاد به عهده گرفتن کنشی را می تواند بکند و برای آن کنش بر اساس باورهای اصولی و پايه ای حزب اختيار کامل را خواهد داشت .

• همه آنانی که با اصول و ضوابط تعيين شده بتوسط بنيانگذاران حزب موافق باشند ، می توانند به حزب وارد و ثبت نام کنند .

• ثبت نام می تواند ، برای حفظ امنيت مخصوصا از داخل کشور با نام ساختگی باشد .

• ارائه يک کانال ارتباطاتی ثابت و مشخص برای ارتباط کاری لازم و ضروری است .

• خروج از حزب و لغو ثبت نام در هر زمان آزاد است و تنها نيازمند يک درخواست نامه شفاهی و يا کتبی مستند از جانب عضو خواستار خروج از حزب است .

• اتاق فکر حزب می تواند هر عضوی که کنشی مخالف اصول و ضوابط انجام داده باشد را ، پس از رويارويی با او و نظر خواهی از مسئول ارشد تشکيلاتی او ، در صورت نياز از حزب اخراج کند .

• ليست رسمی اسامی اعضا در تارنمای حزب همواره به روز و نمايان خواهد بود .

• هر عضو بنا به رشته تخصصی و توان فکری و عملی خود می تواند در چارچوب فکری حزب فعاليت کند .

• کانون خزانه و يا خزانه دار ندارد . از هيچ فرد و يا گروهی حق عضويت و يا کمک مالی نمی گيرد و به هيچ فرد و يا گروهی نيز کمک مالی نمی کند.

• هر عضوی مسئول تامين هزينه کنشی است که انجام می دهد .

• هر فرد و يا گروهی از داخل و يا خارج از کانون می تواند هزينه کنشی در حزب را متقبل شود . حزب دريافت کننده کمک نيست ، ولی متقبل کننده را با فرد و يا افراد انجام دهنده کنش مرتبط می کند .

اين آئين نامه قابل تغيير است