منشور رشد تکامل در جامعه

منشور رشد و تکامل در جامعه

جامعه انسـانی مجبور و موظف به رشد و تکامل است . از آنجا که همواره اعتقادات و تعصبها و تبعيض ها مانعی بر رشـد و تکامل جامعه ايرانی بوده اند ، بيان اصول اساسی و تعريف رشد و تکامل در جامعه نيازی حياتی برای سياستگذاری درست در اين جهت می باشد .
اين اصول را در هشت بند با بيانی ساده ، روشن و محکم برای آگاهی همگان و برای ايران در اين منشورمی آوريم .

بند يکم :
هر جامعه انسـانی مجبور و موظف به رشد و تکامل است .

بند دوم :
رشد و تکامل بايد با توجه به اصول اساسی حقوق بشر و شهروندان و با دوری از هر گونه تعصب ايدئولوژیک و مذهبی همراه باشد .

بند سوم :
رشـد و تکامل برای جامعه انسـانی دستيابی به رفاه ، آسايش و رشـد فکری و فرهنگی هر چه بيشتر اسـت .

بند چهارم :
رشد و تکامل برای جامعه انسانی بايد همراه با آبادانی و حفاظت از طبيعت و محيط زيست باشد .

بند پنجم :
با توجه به اصول حقوق اساسی و طبيعی بشر همه افراد جامعه بايد بصورت يکسان از امکانات لازم برای رشد و تکامل خود بهره مند شـوند .

بند ششم :
جامعه موظف است که فرد فرد افراد جامعه را در يادگيری و آموزش آزاد گذارده و لوازم و امکانات ممکن را برای اين منظور تهيه کند .

بند هفتم :
بـودجه لازم برای آموزش و پـروش حداقلی که بتوسـط قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مردم مشـخص می شود ، بايد از جانب دولت و ماليات تامين گردد .

بند هشتم :
همه دانـش ها و کُنش های سـودمند برای جامعه و مـحيط زيسـت از ارزشی يکسان برخوردارند . ميزان سود و يا زيان دانش ها و کُنش ها به توسط قانونِ مصوبِ مجلسِ منتخبِ مـردم در صورت نياز سنجيده و تعريف میشـود .